Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 2 2008

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 Modelarea numerică a proceselor tranzitorii şi staţionare în circuitele electrice cu parametri variabili
Autori: Rimschi V.X., Berzan V.P., Paţiuc V.I.
  Rezumat: Sunt prezentate procedee analitice şi de calcul numeric pentru analiza proceselor tranzitorii şi staţionare în circuitele cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor în liniile electrice a căror lungimi constituie o pătrime şi o doime din lungimea undii electromagnetice.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie cu lungimea de o pătrime şi o doime de undă.
DOI:
2 INFLUENŢA PARAMETRILOR DISTRIBUIŢI ŞI CONCENTRAŢI ASUPRA REGIMURILOR LINIILOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ
Autori: Paţiuc V.I.
  Rezumat: În baza ecuaţiilor pentru regimurile staţionare s-au obţinut expresii precise pentru calcularea puterii generate şi a puterii transmise prin linia neomogenă cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind influenţa caracterului repartiţiei pierderilor şi a parametrilor reactivi de-a lungul liniei asupra fluxurilor de putere în linia sub sarcină şi în linia de curent alternativ în regim de mers în gol.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, parametri distribuiţi şi concentraţi, puterea generată şi puterea tranzitată.
DOI:
3 CUM DE AJUSTAT LINIA CU LUNGIMEA UNEI PĂTRIMI DE UNDĂ LA REGIMUL LINIEI CU LUNGIMEA DE SEMIUNDĂ
Autori: Paţiuc V.I.
  Rezumat: . În baza ecuaţiilor pentru regimul staţionar s-au obţinut expresiile analitice precise pentru repartiţiile tensiunilor, curenţilor şi puterii active pe parcursul liniei neomogenece are conectate circuite cu parametri concentraţi. S-au examinat conexiunile reactoarelor, bateriilor de condensatoare la linia cu lungimea de ¼ din lungimea undei electromagnetice la frecvenţa industrială cu scopul de asigurare a proprietăţilor liniei cu lungimea de semiundă.
  Cuvinte-cheie: Ecuaţiile telegrafiştilor, linia cu lungime semiundei şi a unei pătrimi de undă
DOI:
4 ANALIZA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE A GENERATORULUI ASINCRON CU AUTOECITAŢIE CAPACITIVĂ
Autori: S.Postoronca, V.Berzan, Iu. Ermurachi
  Rezumat: În baza metodei simbolice de calcul a circuitelor electrice se analizează particularităţile de funcţionare a generatorului asincron cu trei faze cu excitare capacitivă şi cu două înfăşurări pe stator. Sunt prezentate rezultatele analizei variaţiei unghiului decalajului de fază dintre curenţii în înfăşurarea de excitaţie şi tensiunea electromotoare la schimbarea sarcinii generatorului de la regimul de mers în gol până la regimul de scurtcircuit. Sunt formulate recomandări privind procedeul de stabilizare a tensiunii generatorului la varierea sarcinii lui.
  Cuvinte-cheie: generator asincron, excitaţie capacitivă, factor de calitate.
DOI:
5 STABILIZATOR DE TENSIUNE A GENERATORULUI ASINCRON CU TURAŢII JOASE
Autori: V.Berzan, M. Tîrşu, S.Postoronca
  Rezumat: . S-a propus un procedeu nou de stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu excitaţie capacitivă. Se reglează valoarea fluxului fundamental al maşinii cu trei faze prin conectarea consecutivă a ieşirilor fazelor înfăşurării de excitaţie la nulul înfăşurării. Ca urmare se obţine o reglare rapidă şi mult mai fină a tensiunii de ieşire indiferent de cauza abaterii de la valoarea prescrisă. Testarea experimentală a confirmat eficienţa soluţiei propuse şi posibilitatea utilizării generatorului asincron cu rotorul în scurtcircuit în componenţa instalaţiilor eoliene.
6 Perfecţionarea aparatajului de schimb al masei şi căldurii pentru sistemele energetice.
Autori: Doroşenco A.V., Vasiutinscki S.I.
  Rezumat: Utilizarea răcirii evaporative pentru soluţionarea diferitor probleme în energetică permite de-a rezolva un şir de probleme importante în această branşă, incluzând cele ecologice. Perntru proiectarea raţională a sistemelor de acest tip este necesar de studiat factori care influenţează procesele petrecute în sistemele de evaporare.
  Cuvinte-cheie: racirea evaporativa.
DOI:
7 SISTEMUL DE DIRIJARE AL RĂCITORULUI DE GAZE A INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ ÎN SISTEMUL COMBINAT DE TERMOFICARE ÎN DIAPAZONUL LARG A VARIAŢIEI A SARCINII TERMICE
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Şit B.M., Olga Poponova, A.Zubatîi
  Rezumat: Este examinată structura sistemului de dirijare de răcitor de gaze la bioxidul de carbon, care funcţionează în ciclul termodinamic transcritic. Este examinată structura sistemului de dirijare a complexului „punct termic de repartizare a energiei termice – instalaţia cu pompa de căldură ”, tinînd cont de criteriile maximumului de COP al instalţiei cu pompa de căldură şi minimumului al surplusurilor ale comsumului de căldură la încălzire.
  Cuvinte-cheie: instalaţie cu pompa de căldură, sistemul de dirijare.
DOI:
8 PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A ENERGETICII SOLARE.
Autori: Doroşenco A.V., Şestopalov C.A.
  Rezumat: . În lucrare este descrisă metodologia de creare a noii generaţii de colectoare plate solare pentru sistemele de încălzire şi răcire pe baza utilizării structurelor multistratificate cu multe canale create din materialele polimerice în construcţia lor. Este elaborate modelul proceselor de lucru, petrecute în colectorul solar, luând în consideraţie pierderile termice, convecţia şi iradiaţia.După modelul propus au fost obţinute caracteristicile temperaturii agentului termic şi consumului lui în dependenţă de orele de lucru (în dependenţă de intensitatea radiaţiei solare si temperature aerului exterior) care se corespund bine datelor experimentale.
  Cuvinte-cheie: energetica solara, collector solar.
DOI:
9 PRODUCTIVITATEA INCĂLZITORILOR SOLARE DE APĂ TIP CAPACITATIV CU ABSORBER POLIMER FLEXIBIL
Autori: Ermuratschii V.V., Chapralov A.I.
  Rezumat: În conformitate cu metodica precizată de calcul sunt obţinute indicile energetice ale incălzitorilor solare de apă tip capacitativ cu absorber polimer şi cu diferite construcţiile de îngrădire.
  Cuvinte-cheie: : iradirea solara, incălzitori de apă.
DOI:
10 DIMINUAREA COSTULUI INSTALAŢIEI EOLIENE CU ROTORUL VERTICAL
Autori: Anisimov V.
  Rezumat: Pentru motoarele de vînt cu rotor vertical s-a cercetat dependenţa valorii unora dintre cele mai costisitoare piese şi raportul dimensiunilor lor (înălţimii şi diametrului). S-au obţinut formule, ce permit determinarea mărimii optime a acestui raport pentru diverse variante de executare a motorului de vînt: cu concentrator de vînt sau fără el.
  Cuvinte-cheie: palele turbinei, pereţii concentratorului
DOI:
11 PARTICULARITĂŢILE DE FUNCŢIONARE A GENERATORULUI LA ALIMENTAREA CU ENERGIE A UNEI SERE
Autori: Anisimov V
  Rezumat: Se examinează un caz particular de funcţionare a generatorului electric, care alimentează consumatorul de energie electrică şi termică amplasat în apropierea generatorului. S-a demonstrat, că în timpul funcţionării generatorului în regimul puterii maxime şi la utilizarea unei soliţii speciale constructive a generatorului se poate obţine o cantitate sumară mai semnificativă de energie electrică şi termică. Este prezentată varianta posibilă de realizare a instalaţiei pentru alimentarea unei sere
  Cuvinte-cheie: generator, energie electrică, putere, energie termică, seră
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost