Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №1(39)2019

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Calculul fondului de schimb al echipamentelor electrice ale întreprinderilor industriale
Autori: Basmanov V.G., Kholmanskikh V.M., Cherepanov V.V., Ozhegov A.N., Zakalata A.A. Universitatea de Stat din Vyatka Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării constă în fundamentarea teoretică și dezvoltarea unei metode practice de calcul al fondului optim de schimb al echipamentelor electrice ale unei întreprinderi industriale. Datele inițiale pentru constituirea fondului de schimb sunt date statistice privind defecțiunile și recuperările anumitor tipuri de echipamente electrice (timpul mediu de funcționare și timpul mediu de recuperare). Scopul a fost atins pe baza utilizării unor metode ale teoriei serviciului de masă, cu condiția, ca fluxul de aplicații pentru reparații și restaurare să fie cel mai simplu. Această tratare a problemei are la bază ca confirmare rezultater publicate ale numeroaselor studii statistice privind fiabilitatea echipamentelor electrice. Prin urmare, pentru descrierea matematică a problemei de reparare, autorii folosesc o schemă binecunoscută care corespunde procesului de deces și reproducere. Ca un criteriu pentru optimizarea fondului de schimb al echipamentelor electrice, autorii propun să folosească probabilitatea zero de așteptare pentru înlocuirea unui element defectat cu un element robust, care ar trebui să prezent în fondul de schimb. În cazul celui mai simplu flux de aplicații pentru servicii, autorii propun utilizarea tabelelor statistice ale lui Peck și Hazelwood, care pot simplifica în mod semnificativ calcularea fondului de schimb pentru ratele cunoscute ale refuzurilor și restaurare ale componentelor electrice. Pentru utilizarea practică a metodei propuse, autorii au elaborat forme convenabile de prezentare a datelor inițiale pentru calcularea fondului de schimb. Rezultatele calculelor se propun a fi prezentate sub forma mai multor variante ale numărului optim de echipamente electrice în fondul de schimb al întreprinderii.
  Cuvinte-cheie: fondul de schimb, probabilitatea zero de așteptare, rata de recuperare, criteriul de optimitate, fiabilitatea sistemului, sistemul de servicii de masă.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650407
2 Simularea regimului de mers în gol al transformatorului, avand in vedere efectele histerezisului si curentii turbionari
Autori: Yarymbash D. S, Kotsur M.I ., Yarymbash S. T., Divchuk T .E. Universitatea Tehnică Națională din Zaporizhya Zaporizhia, Ucraina
  Rezumat: În rejim de mers în gol discrepanțele dintre parametrii de proiectare și datele de încercare ale unui transformator pot ajunge la 15-20% sau mai mult, deoarece tehnicile de inginerie nu iau în considerare pe deplin pe toți factorii de influență. Pentru a reduce erorile tehnicilor calcul ingineriesc se modifică modelele analitice cunoscute de calcul, dar domeniul de aplicare al acestor metode se limitează doar la nomenclatura transformatoarelor existente la moment. Luarea în considerare a influenței factorilor de proiectare asupra parametrilor regimului de mers în gol pentru noi tipuri de transformatoare se poateasigura prin modelarea câmpurilor electromagnetice, care necesită resurse de calcul mari și consum de timp semnificativ. Scopul lucrării constă în dezvoltarea modelelor îmbunătățite de calcul, racordate cu modelele câmpului magnetic spațial care iau în considerare realizarea constructivă structurală a părții active, histerezisul proprietăților magnetice neliniare ale oțelului electric, asimetria și curenții de fază nesinusoidală și asigură o precizie ridicată pentru determinarea parametrilor de mers în gol al transformatorului. Pentru a studiregimul de mers în gol, modelele aplicate au fost racordate со modele 3D și 2D ale câmpului magnetic, realizarea numerică ale cărora s-a executat pentru un transformator trifazat cu puterea 10 kVA și tensiunea de 380 V / 220 V. Urmare a diminuării de două ori a volumului domeniului 3D a transformatorului trifazat și a tranziției conformale la domeniul cu geometrică 2D s-a asigurat o reducere semnificativă a timpului de calcul prin metoda elementului finit. Cuvinte-cheie: model de circuit, model matematic, câmp magnetic, transformator trifazat, mers în gol, metoda elementelor finite, curenți nesinusoidali și asimetrici.
  Cuvinte-cheie: model de circuit, model matematic, câmp magnetic, transformator trifazat, mers în gol, metoda elementelor finite, curenți nesinusoidali și asimetrici.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650413
3 Determinarea structurii optime a rețelei electrice
Autori: Kimstach O. Yu. Universitatea Națională de Construcții Navale în numele amiralul Makarov Nikolaev, Ucraina
  Rezumat: . În lucrare se examinează problema determinării structurilor optime ale rețelelor electrice. Scopul principal al lucrăriiconstă în propunerea unei metode pentru determinarea structurii optime a rețelei electrice. În calitate de criterii de bază ale metodei investigate s-au selectat maximă simplitate, versatilitatea și obiectivitatea. Pentru atingerea acestui obiectiv, sa executat o analiză a proprietăților sistemelor electroenergetice existente din diferite țări, a metodelor de analiză și proiectare a acestora, au fost identificate principalele tendințe ale dezvoltării acestora și au fost luate în considerare principalele criterii de optimizare a acestora. Cercetarea se bazează pe metoda evaluărilor relative comparative. În articolul se descrie esența acestei metode. În lucrarea se argumrentează un set de criterii de optimizare specifice, care caracterizează în mod obiectiv rețeaua electrică din punctul de vedere al producătorului și al consumatorului. Aceste criterii includ o evaluare complexă a lungimii, indicilor energetici, de masă a conductoarelor și a fiabilității. Estimarea complexă a lungimii include lungimea totală a liniilor electrice și a raportului lungimii totale ale liniilor electrice de josă tensiune și tensiune înaltă. Ca criteriu de fiabilitate, s-a propus utilizarea coeficientului general de fiabilitate al siguranței alimentării de rețeaua electrică. Acest coeficient afișează în mod convențional nivelul de trzervare dubă a livrării energiei electrice în ceea ce privește capacitatea disponibilă liberă și capacitatea de transmisie a liniilor de transport. Sunt analizate cele mai comune tipuri de scheme ale rețelelor electrice. Se indică la diferențele lor fundamentale și posibilele aplicații. Se prezintă diferențele lor fundamentale și posibilele domenii de aplicații.
  Cuvinte-cheie: sistem electroenergetic, rețea electrică, structura, metoda evaluărilor relative comparative, criteriu, optimizare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650415
4 Utilizarea inductoarelor pentru îmbunătățirea calității convertorului de frecvență statică
Autori: Calinin L.P., Zaiţev D.A., Golub I.V., Tîrşu M.C. Institutul de Energetică Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul lucrării constă în elaborarea unor măsuri tehnice de sporire a calităţii procesului de transmitere a energiei prin conexiuni electrice, care conţin un convertizor de frecvenţă bazat pe utilizarea unui transformator cu reglarea diferenţei de fază (TRDF) cu rotirea circulară a vectorului tensiunii de ieşire în raport cu vectorul tensiunii de intrare şi argumentarea unor noi soluţii tehnice de realizare a acestui regim de funcţionare. TRDF are la bază schema conexiunii înfăşurărilor de tip triunghi şi este comandat, utilizând dispositive ale electronicii de putere. Pentru atingerea acestui obiectiv, se propune utilizarea elementelor inductive longitudinale (bobine de inductanţă) ca una dintre măsurile, care îmbunătăţesc esenţial regimurile de funcţionare în procesul reglării frecvenţei. Problema s-a rezolvată prin efectuarea experimentelor computaţionale pe modele de simulare a interconexiunilor electrice, care descriu două sisteme energetice la frecvenţă de 60 şi la 50 Hz. Structura examinată a inclus mai multe variante a schenei de realizarea a convertorului (schema cu un canal, cu dublu canal cu schimbarea schemei de conrexiune a secţiunilor înfăşurării de dirijare, cu dublu canal şi algoritmul de comutare fără schimbarea poziăionării terminalelor secţiilor), care anterior au fost elaborate de autorii prezentei lucrări. Investigaţiile au fost realizate pentru diferite valori a inductanţei, locului lor de conexiune în circuit. S-au analizat caracteristicile de transmisie a puterii vehiculate. Noutatea ştiinţifică a lucrării constă în utilizarea elementelor inductive longitudinale, în calitate de soluţie posibilă pentru sporirea calităţii procesului de transmisie a puterii la interconectarea sistemelor electroenergetice, care funcţionează la diferite standarde de menţinere a frecvenţei cu ajutorul convertoarelor statice de frecvenţă.
  Cuvinte-cheie: interconexiune dintre sisteme energetic, convertor static de frecvenţă, bobine de inductanţă, deviere de putere activă, coeficient de distorsiune neliniară.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650950
5 O nouă abordare a estimării căderii de tensiune în bara trolley a rețelelor halelor condiționată de armonicelor superioare de curent
Autori: Kotsur M.I., Yarymbash DS, Bezverkhnyaya Yu.S., Kotsur I.M. Facultatea de Inginerie Electrica a Universitatii Tehnice Nationale Zaporizhzhya Zaporizhia, Ucraina
  Rezumat: Prezența armonicilor superioare în sistemele de alimentare cu energie are un impact negativ asupra eficienței și fiabilității elementelor lor. Armonicile superioare conduc la o creștere semnificativă a rezistenței electrice, a căderii de tensiune și a pierderilor în barele trolley, scăderea factorului de putere al rețelei. Metodele cunoscute de calcule inginerești asigura credibilitatea determinării valorilor parametrilor și caracteristicilor barelor trolley, luând în considerare acțiunea armonici superioare de curent din cauza complexității proceselor electromagnetice care apar în aceste bare. Scopul lucrării constă în dezvoltarea unei noi abordări privind determinarea parametrilor barelor trolley și estimarea căderii de tensiune în barele trolley ale fazelor sub acțiunea armonicilor superioare de curent. Pentru a rezolva această problemă s-a elaborat și propus un model matematic al proceselor electromagnetice în barele de trolley, luând în considerare caracteristicile lor constructive, neliniaritatea proprietăților magnetice și electrofizice, efectele de proximitate, efectele de suprafață și cele de suprafață parvenite din exterior, care vor permite determinarea cu precizie ridicată a valorilor componentelor reactivă și reactivă a impedanței barelor trolley și pierderile de putere condiționate de fiecare armonică superioară a curentului, la utilizarea metodelor numerice de calcul. Pe baza rezultatelor modelării distribuției câmpului electromagnetic s-a obținut o relație funcțională sub forma unui polinom bi-cubic, care permite pentru spectrul cunoscut al armonicilor superioare de curent, selectând valorile coeficienților polinomului să se determine valorile căderilor de tensiune pentru barele date fără a consuma timp pentru efectuarea procesului de simulare a câmpurilor electromagnetice.
  Cuvinte-cheie: bară de curent, câmp electromagnetic, model, interpolare, armonici de curent; factor de scurtcircuit.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650419
6 Reducerea pierderilor de putere activă la stațiile nodale 110/220 kV utilizând un controler fuzzy
Autori: Krysanov V.N., Burkovsky V.L., Danilov A.D. Voronezh Universitatea Tehnică de Stat Voronej, Federația Rusă
  Rezumat: Una dintre cele mai importante componente de informație ale sistemului de control al transformatorului de putere sunt datele privind caracteristicile de sarcină statică ale fiecărui transformator al stației. În prezent, determinarea caracteristicilor statice reale ale sarcinilor, de regulă se face de regulă cu utilizarea următoarelor metode: experimente computațional-analitice, pasive și active. Aceste metode posedă dezavantaje semnificative în ceea ce privește precizia, costul și luarea în considerare a parametrilor dificil de formalizat (inclusiv factorii climatici). Scopul acestei lucrări este de a reduce pierderile de energie electrică la stațiile de 110/220 kV cu ajutorul unui nou sistem de control al transformatoarelor de putere. Acest obiectiv se realizează prin utilizarea unui controler fuzzy în structura sistemului de comandă a transformatoarelor de putere ale stațiilor de nod 110/220 kV. O soluție nouă a fost propusă pentru organizarea funcțională a sistemului de control al echipamentelor de la stația de transformatoare, și anume, combinarea algoritmilor clasici (Mamdani) într-o structură a unui regulator fuzzy pentru a forma nucleu de aproximare a rețele neuronale artificiale și ajustări eficiente bazate pe utilizarea parametrilor principali ai sistemului de alimentare cu energie electrică ( în cazul examinat - a stației transformatoarelor de forță). Această soluție este universală și poate fi extinsă la o gamă largă de instalații de putere. Regulatorul fuzzy dezvoltat diferă în mod favorabil de structurile similare utilizate în sistemele de control, ținând mai mult seama de cei mai importanți factorii care determină caracterul adecvat și precizia caracteristicilor de sarcină statică (dimensiunea, tipul de sarcină electrică a transformatoarelor de putere și factorul climatic).
  Cuvinte-cheie: stații electrice 110/220 kV, pierderi de putere electrică, reglarea tensiunii, sistem de control, caracteristici de sarcină statică, modelare matematică, rețele neuronale fuzzy.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650421
7 Studiul schemelor de conversie a energiei electrice în instalații eoliene cu multiplicare aerodinamică
Autori: Alekseevski D.G.1, Andrienko P.D.2, Nemykina O.V.2 1Universitatea Națională din Zaporizhia, 2Zaporizhzhya Universitatea Tehnică Națională
  Rezumat: Lucrarea este dedicată studierii pierderilor de putere în conductori în funcție de amplasarea echipamentului electric și de dinamica schimbărilor în puterea generată folosind un model vizual al blocului sistemului electromecanic al unei instalații electrice eoliene cu multiplicare aerodinamică. În acest scop, a fost efectuată o analiză a conversiei energiei electrice în prima centrală eoliană experimentală eoliană cu model multiplicativ aerodinamic TG-1000 la o viteză constantă a fluxului de vânt. Scopul lucrării este de a analiza circuitele electrice de plasare a echipamentelor electrice din punctul de vedere al reducerii pierderilor de putere în conductoare prin metode analitice, precum și studiul proceselor electromagnetice într-un sistem electromecanic utilizând metoda simulării în funcție de viteza fluxului de vânt la înălțimea axei turbogeneratoarelor amplasate pe palele turbinei eoliene ale instalației. Acest obiectiv se realizează prin schimbarea amplasării redresoarelor la bornele generatoarelor și a conexiunii lor în serie, ce permite transferul energiei în interiorul centralei eoliene la curent continuu. S-a constatat că pierderile de putere în conductoarele cu curent continuu se micșorează de 4,5 ori și ca rezultat contribuie la o creștere a randamentului (eficienței) turbinei eoliene cu mai mult de 1,1% și o reducere de 2,25 ÷ 4,5 oria a consumului de cablu în instalația eoliană. Se constată, că viteza inegală a fluxului de vânt la înălțimea axei turbogeneratoarelor față de sol și unghiul de rotație al axei turbogeneratoare față de planul de rotație al turbinei eoliene conduce la generarea inegală de putere care pulsează cu frecvența de rotație a turbinei eoliene.
  Cuvinte-cheie: sistem electromecanic, instalație eoliană, multiplicare aerodinamică, convertizor de frecvență, invertor autonom, conversie de energie, eficiență.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650423
8 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
9 Îmbunătățirea sistemelor de schimb de căldură ale turbogeneratoarelor în scopul creșterii eficienței acestora
Autori: Minko A.N.1, Shevchenko V.V.2 1ChNPP "Ankor-Teploenergo", 2Universitatea Tehnică Națională "Institutul Politehnic Kharkiv" Kharkov, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a determina parametrii care caracterizează eficiența schimbătorului de căldură al turbogeneratorului și de a elabora recomandări pentru îmbunătățirea acestuia prin îmbunătățirea designului și a dispunerii interne a schimbătorului de căldură în diferite condiții de funcționare, banda de schimbare a sarcinilor electromagnetice pentru diferite tipuri de medii de răcire (aer, hidrogen, apă). Lucrarea folosește rezultatele studiilor privind starea termică a de turbogeneratoarelor obținute de cercetătorii din străinătate, precum și de cercetătorii din țară. Se menționează, că criza economică mondială a condus la dificuștăți privind înlocuirea în timp util a turbogeneratoarelor la care a expirat timpul de exploatare, de aceea, cel mai frecvent se utilizează opțiunea de înlocuirea parțială și / sau modernizare. În același timp, la toate întreprinderile constructoare de mașini electrice din lume, problema de majorare a puterii de generare turbogeneratoarelor este rezolvată fără a schimba dimensiunile lor, ceea ce este posibil numai prin îmbunătățirea sistemelor de răcire. Urmare a acestei tendințe, studiile noastre au fost realizate cu condiția conservării dimensiunilor exterioare ale schimbătorului de căldură și a conexiunii sale cu turbogeneratorul. Au fost luate în considerare modelele de răcitoare de gaz cu un număr diferit de secțiuni și direcții de curgere ale mediului de răcire (gaz sau apă), cu un aranjament diferit ale elementelor de cedare a căldurii. S-au propus coeficienți de regim și geometrici care permit luarea în considerare tipul mediului de răcire și parametrii lui termofizici, intervalul de variație a temperaturii și debitul de lichid de răcire, presiunea de admisie la răcitor, etc.
  Cuvinte-cheie: turbogenerator, sistem de schimb de căldură, eficiență schimbătorului de căldură, parametru de funcționare, sarcini electromagnetice, amplasament optim.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650425
10 Dirijarea schimbătorului de căldură cu suparafața variabilă de schimb de căldură
Autori: Șit M.L., Pațiuc V.I., Juravliov A.A., Burciu V.I., Timcenco D.V. Institutul de Energetică, Republica Moldova, Chișinău
  Rezumat: Lucrarea este consacrată elaborării unui sistem de dirijare cu schimbătoarele de căldură cu suprafață variabilă a zonei de transfer de căldură, destinate, în particular, pentru pompe de căldură, utilizate, în primul rând, pentru sistemele de alimentare cu căldură, care utilizează legea calitativă de reglare a regimului de alimentare cu energie termică (cu un debit constant a agentului termic). Scopul lucrării este elaborarea schemei unui sistem de dirijare cu schimbătorul de căldură cu suprafață variabilă a zonei de transfer de căldură, în care se realizează compensarea perturbațiilor: după temperatura agentului termic, după debitul agenţelor termici, după modificările parametrilor termofizici ale agenţilor termici. Acest scop este realizat datorită utilizării unui controler PID reglabil în conturul unui insertor reglabil al schimbătorului de căldură. Manșonul intermediar se deplasează datorită utilizârii, spre exemplu, a unui mecanism pas cu pas electric. Pentru realizarea problemei, au fost obținute ecuațiile statice ale schimbătorului de căldură cu luarea în consideraţie a insertorului reglabil, modelul dinamic al schimbătorului de căldură cu luarea în consideraţie a insertorului termoizolant. Noutatea lucrării constă în propunerea de a utiliza insertorul conductiv de căldură reglabil între agenţii termici primar și secundar ale schimbătorului de căldură, care poate compensa perturbația de la modificarea debitului agenţilor termici, fluctuațiile temperaturii la intrările agenţilor termici în regim static și dinamic, precum și modificările ratei de curgere a agenţilor termici cu utilizarea legilor simple de dirijare, modelul dinamic al schimbătorului de căldură cu insertorul conductiv de căldură, sistemul de dirijare cu schimbătoarele de căldură cu suprafață variabilă de schimb de căldură.
  Cuvinte-cheie: Cuvinte-cheie: schimbătorul de căldură, suprafața variabilă de schimb de căldură, sistemul de diriajre, modelul matematic, diriajre.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650427
11 Analiza eficacității utilizării etanolului pentru instalațiile cu turbine cu gaz ale navelor cu recuperarea termochimică a căldurii gazelor de eșapament
Autori: Cerednichenko A.K. Universitatea Națională de Construcții Navale în numele amiralului Makarov Nikolaev, Ucraina
  Rezumat: Acest articol abordează aspecte legate de îmbunătățirea eficienței utilizării metanolului, ca un combustibil marin de perspectivă cu conținut redus de carbon. Scopul principal al cercetării constă în analiza caracteristicilor instalațiilor navale de persepctivă cu turbine cu gaze cu regenerare termodinamică și termochimică concomitentă la funcționarea cu produse de conversie ale combustibililor de hidrocarburi. Pentru atingerea acestui scop al studiului a fost efectuată o analiză comparativă a caracteristicilor combustibililor alternativi și tradiționali a navelor, ceea ce a evidențiat indicatorii-cheie care afectează indicele de eficiență energetică. Sunt identificate aspectele legate de sporirea eficienței utilizării gazului de sinteză produs ca combustibil obținut prin recuperarea termochimică a căldurii resurselor energetice secundare ale motoarelor navale. Influența asupra eficienței conversiei parametrilor de resurse secundare de energie și a limitărilor asociate cu sistemul de alimentare cu combustibil gazos la motor sunt analizate folosind metode matematice de modelare. Din rezultatele de simulare a proceselor de conversie a metanolului, rezultă că creșterea presiunii în reactor duce la o schimbare a eficienței conversiei într-o zonă cu temperaturi mai ridicate. A fost elaborată o schemă pentru o unitate de turbină cu gaz de contact cu regenerare termodinamică și termochimică. Se prezintă principalele prevederi ale modelului matematic și rezultatele modelării matematice ale proceselor din instalația regenerativă pentru puterea fixă de 3,4 MW, gradul de regenerare de 0,85 și temperatura gazului la intrarea în turbină egală cu 1270 K. Optimizarea ciclului a fost efectuată în funcție de eficiența instalației prin modificarea raportului apă / metanol și a temperaturii gazului după regeneratorul termodinamic.
  Cuvinte-cheie: : instalații energetice, electrice, conversie metanol, recuperare termochemică de căldură, motor cu turbină cu gaz, căldură gazelor de eșapament.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650429
12 Evaluarea bibliometrică a cercetărilor în domeniul energeticii în lume, în regiunea Europei de Est și în Republica Moldova
Autori: Țurcan N.1,2, Cujba R.1,3 1Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale 2Universitatea de Stat din Moldova 3Universitatea Tehnică a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Societatea devine din ce în ce mai dependentă de energie, deoarece energia este atât un factor de stimulare a creșterii economice și al schimbărilor tehnologice, cât și cel mai important factor limitator. Analiza tendințelor cercetării în domeniul energeticii are o importanță deosebită, deoarece oferă o imagine a direcțiilor de dezvoltare pentru viitor. Scopul lucrării constă în evaluarea nivelului de dezvoltare și a tendințelor cercetării în domeniul energeticii în lume, în regiunea Europei de Est și în Republica Moldova. Acest scop este atins prin utilizarea metodelor bibliometrice. Bibliometria a devenit metodă standard pentru măsurarea impactului cercetării, care este acceptată ca o modalitate credibilă de evaluare a performanței științifice. Noutatea lucrării constă în acoperirea mai largă geografică și cronologică a cercetării în comparație cu alte lucrări similare, precum și în faptul că analiza a fost efectuată pe baza datelor extrase din două baze de date internaționale și una națională: Scopus Elsevier, Web of Science Core Collection și Instrumentul Bibliometric Național. S-a constatat că, la nivel global, regional și național, numărul de lucrări privind energetica crește mai rapid decât numărul total de publicații. Se înregistrează deasemenea o creștere a ponderii publicațiilor în domeniul energeticii din numărul total de documente la nivel global, regional și național. Contribuția Europei de Est în fluxul informational global în domeniul energeticii crește încet, dar stabil. S-a stabilit, că viteza de creștere a contribuției Republicii Moldova în fluxul informațional regional (EE) în domeniul energeticii este mai mica.
  Cuvinte-cheie: cercetarea în energetică, sectorul energetic, tendințele cercetării în energetică, productivitatea cercetării în energetică, evaluarea bibliometrică, fluxul informațional în energetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650736
13 ECONOMIA ÎN ENERGETICĂ
  Rezumat:
14 Abordări noi privind asigurarea stabilităţii macroeconomice
Autori: Postolatii V.M. Institutul de Energetică, Republica Moldova
  Rezumat: S-a examinat structura economiei Republicii Moldova și a fost efectuată analiza principalilor indicatori maroeconomici, inclusive, a sectorului energetic. S-a analizat situație în economie și a tendințelor ei de dezvoltare pentru o lungă perioadă, inclusiv, situația din sectorul energetic a Republicii Moldova și ansamblul de indicatori tehnici și economici care determină tendințele dezvoltării economiei. O atenție deosebită este acordată determinării variațiilor produsului intern brut (PIB) real, ținând cont de coeficientul de deflație. Este prezentată dependența cantitativă a PIB-lui de volumul "Producție" și "Consum Intermediar". S-a constatat, că cu cât “Consumul in-termediar” este mai mare, cu atât PIB-ul este mai mic pentru alte condiții similare. Cea mai sem-nificativă pondere a cheltuielilor din ramurile economiei îi revine compartimentului "Consumul intermediar". Această cotă de cheltueli este cu atât mai mare cu cât sunt mai mari tarifele la en-ergie, materiale și alte servicii furnizate reciproc de ramurile economiei. S-a formulat concluzia, că rata de creștere a tarifelor nu ar trebui să depășeascărata de creștere a PIB-lui real din ultimii ani. Rezultatele calculelor și a analizei lor depistează următoarea constatare semnificativă, care indică la cerința, ca pentru a asigura o dezvoltare stabilă a economiei este necesar ca rata de creștere a tarifelor pentru intervalul de timp examinat să nu depășească rata de creștere a PIB-ului în această perioadă. Se propune revizuirea tarifelor, în special pentru resursele energetice, și aducerea ratelor de schimbare a acestora în conformitate cu ratele de creștere a PIB-lui real. S-a formulat și argumentat abordarea pentru determinarea valorilor maximale ale tarifelor în baza condiției, ca ratele de creștere a tarifelor să nu depășească ratele de creștere ale PIB-lui real. Concomitent la stabilirea valorilor maximale admisibile ale tarifilor este necesar de ținut cont de valorile ratelor de creștere planificate ale PIB-lui, precum și de valoarea medie anuală a indicilui prețirilor de consum (rata inflației). Împlementarea acestor crecomandăr va contribui la asig-urarea stabilității macroeconomice în țară.
  Cuvinte-cheie: produsul intern brut, consumul Intermediar, tarife, resursele energetic, statbilitate macroeconom-ică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2650960
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost