Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(8) 2008

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 Majorarea capacităţii şi gradului de dirijare a liniilor electrice de curent alternativ
Autori: Postolatii V., Bîcova E.,, Timaşova L., Şakarian Iu.
  Rezumat: Sunt expuse caracteristicile tehnice principale şi indicatorii economici a liniilor de tip nou pentru transportarea energiei electrice – linii dirijate de tensiune înaltă cu autocompensare (LDACTÎ). Priorităţile acestor linii în comparaţie cu cele tradiţionale constă în capacitatea majoră de transportare a energiei şi dirijării profunde a parametrilor şi caracteristicilor de regim. Aceste priorităţi sunt realizate din contul perfectărilor constructive noi, utilizării unui utilaj complex – instalaţii de compensare şi reglare a fazei şi sisteme respective de dirijare. Conform principiului de lucru şi indicatorilor de regim aceste linii se referă la categoriile sistemelor flexibile de dirijare a transportului energiei electrice de curent alternativ (Controlled Flexible Alternating Current Transmission Sistems - CFACTS).
  Cuvinte-cheie: linie electrică de transport dirijată, linie electrică de transport flexibilă, capacitatea de transport, puterea instalată, instalaţiile de reglare a fazei.
DOI:
2 MODELUL MATEMATIC AL ELEMENTULUI REZISTIV DIN MICROFIRE A DIVIZORULUI DE TENSIUNE ÎNALTĂ.
Autori: V.Berzan
  Rezumat: S-a propus modelul matematic al elementului rezistiv al divizorului de tensiune înaltă din microfire reprezentat ca o linie lungă cu capacitate longitudinală. S-au formulat condiţiile de continuitate a curentului şi tensiunii la frontierele de divizare a porţiunilor pentru care se consideră că parametrii lineici au valori constante. S-a propus schema în diferenţe finite şi s-a analizat stabilitatea ei. Această schemă este neevidentă şi pentru obţinerea soluţiei numerice s-a propus pentru utilizare metoda interaţiilor multiple prin disparalelizarea procedurii de calcul, precum şi algoritmul procedurii iteraţiilor multiple reieşind din ipoteza, că în punctele de ruptură sunt cunoscute valorile soluţiei - valorile funcţiei căutate.
  Cuvinte-cheie: divizor de tensiune înaltă, microfire rezistive, model matematic
DOI:
3 REGIMURILE DE AVARIE ÎN LINIA SUB SARCINĂ CU LUNGIMEA DE SEMIUNDĂ
Autori: Rimschi V.X., Berzan V.P., Paţiuc V.I.
  Rezumat: S-au cercetat regimuri de avarie şi postavarie în linia cu lungimea de semiundă la mers în gol şi subsarcină fără conexiuni intermediare. S-a constatat faptul, că în regim tranzitoriu ca urmare a unui scurtcircuit cu durata de 130 ms şi discontinuitate a conductorului liniei cu durata de 60 ms factorul de supratensiune temporară atinge valoarea de 6 unităţi.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie cu lungimea de o pătrime şi o doime de undă.
DOI:
4 TENSIUNI NESINUSOIDALE CREATE DE CURENŢII SINUSOIDALI LA INTRAREA LINIILOR CU PERDERI ÎN REGIME DESCHISE
Autori: Paţiuc V.I.
  Rezumat: Utilizând metoda seriei Fourier sunt soluţionate problemele clasice ale electrotehnicii către care pot fi aliniate conexiunea liniilor (circuitelor) deschise şi scurtcircuite la surse de tensiuni alternative (curent). Sunt determinate condiţiile când în liniile (circuitele) cu pierderi apar regimuri stabile nesinusoidale.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, tensiuni şi curenţi nesinusoidali, linie (circuite) cu lungimea de o doime şi o pătrime de undă.
DOI:
5 Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice
Autori: L.Kalinin, D.Zaiţev, M.Tîrşu
  Rezumat: În lucrare sunt examinate condiţiile de funcţionare a regulatorului parametric de putere dirijat cu ajutorul convertizorului electronic de putere la instalarea dispozitivului la capătul de transmisie al liniei. Sunt prezentate caracteristicile de lucru ale instalaţiei, ce permit determinarea domeniului de existenţă a regimului, de astfel, şi estimarea prealabilă a puterii calculate a însăşi convertizorului la diverse lungimi unghiulare a liniei.
  Cuvinte-cheie: regulator parametric de putere, convertizor electronic de putere, linia de transport a energiei electrice, transformator cu decalaj de faza.
DOI:
6 CLASIFICAREA SCENARIILOR METEOROLOGICE PENTRU UTILIZAREA LOR ÎN PREDICTOARELE CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN CARTIERELE DE LOCUIT ORĂŞENEŞTI
Autori: Voronenko D. I.
  Rezumat: Lucrarea este consacrată cercetării şi clasificării scenariilor meteorologice pentru utilizarea lor în calitate de informaţie suplimentară de ieşire în predictoarele consumulului coerent al energiei electrice şi termice în sectorul comunal. În calitate de aparat matematic pentru analiza de cluster a condiţiilor meteo sunt utilizate hărţile autoorganizatoare ale lui Kohonen. Rezultatele lucrării au dat posibilitatea îmbunătaţirii calităţii pronosticurilor consumului de energie.
  Cuvinte-cheie: ronosticare a consumului de energie, scenariu meteo,hărţi de Kohonen.
DOI:
7 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DINAMICE ALE RĂCITORULUI DE GAZE A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN CICLUL TRANSCRITIC
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Şit B.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Sunt examinate caracteristicile de dinamică ale răcitorului de gaze al pompei de căldură, care sunt obţinute prin soluţionare a equaţiilor lui de dinamică în derivate particulare. Este examinat sistemul de dirijare a răcitorului de gaze pentru încălzire a apei de reţea, care este livrată de la CET în sistemul centralizat de termoficare. Este demonstrată posibilitate a utilizării regulatorului PID cu coeficienţii variabili în dependenţă de regimul de funcţionare a răcitorului de gaze. Răcitorul de gaze este o parte a sistemului de stabilizare a apei tur în sistemul de termoficare după nodul de amestec al apei retur şi apei tur de la CET.
  Cuvinte-cheie: pompele de căldură, bioxid de carbon, sisteme de dirijare.
DOI:
8 PERFECŢIONAREA ECHIPAMENTULUI DE SCHIMB DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ PENTRU SISTEMELE ENERGETICE. (PARTEA 2)
Autori: Doroşenko A. V., Vasiutinskii S. Iu.
  Rezumat: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale în domeniul curgerilor peliculare în echipamentul de schimb de căldură şi masa. Sunt precizate valorile coeficientului critic lui Reynolds şi valorile medii ale grosimilor peliculelor lichidului. Atenţie deosibită a fost acordată determinării stabilirii valorii optime a asperităţii de suprafaţă, care asigură intensificarea proceselor de schimb de căldura şi masa. Rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru proiectarea echipamentului pentru schimb de căldură şi masa în sistemele frigorifice, de climatizare, energetice (energetica alternativă).
  Cuvinte-cheie: echipamentul pentru schimb cu căldura şi masa, curgere peliculară, energetica alternativă.
DOI:
9 DESCĂRCAREA CONDENSATORULUI MOBIL PE LINIA LUNGĂ
Autori: Paţiuc V.I.
  Rezumat: În baza metodei caracteristicilor au fost soluţionate un set de probleme nestaţionare privind descărcarea condensatorului mobil, ce se mişcă cu vitezele diferite de-a lungul unei linii lungi.
  Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, descărcarea condensatorului, linie lungă.
DOI:
10 Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă
Autori: A.Guţu, E.Radjbhandari
  Rezumat: Este prezentată o încercare de apreciere a gradului de eficienţă a utilizării suprafeţei solului prin diferite metode de valorificare a radiaţiei solare incidente. Sunt analizate metode tehnice (colectoare solare, baterii fotovoltaice, Centrale Termoelectrice Solare), plantaţii de culturi energetce şi agrotehnice (arbuşti, grâu, porumb, floarea–soarelui, rapiţa, sorg zaharat) şi culturi de microalge. Sunt relatate avantajele şi dezavantajele fiecărui din aceste trei grupuri. Din punct de vedere al eficienţei utilizării suprafeţei de producţie metodele tehnice sunt superioare, de ele se apropie metodele de utilizare a culturilor de microalge.
  Cuvinte-cheie: солнечная радиация, солнечные коллекторы, биотопливо, микроводоросли.
DOI:
11 Instalaţie complexă bioenergetică
Autori: M.Tîrşu, N.Constantinov, M.Uzun
  Rezumat: În lucrarea dată este propusă schema tehnologică a instalaţiei complexe bioenergetice destinată producerii energiei electrice, căldurii şi apei calde, precum şi a gazului la utilizarea în calitate de materie primă a băligarului, găinaţului şi altor deşeuri organice solide. Soluţia tehnică propusă asigură practic utilizarea integrală (100%) a energiei gazului ars datorită introducerii legăturii inverse dintre staţia electrică (generator diesel) şi bioreactor. De asemenea sunt elaborate recomandări de utilizare mai eficientă a instalaţiilor de biogaz în Republica Moldova.
  Cuvinte-cheie: biogaz, instalaţie de biogaz, producerea biogazului, băligar, găinaţ, deşeuri organice solide.
DOI:
12 Divizor rezistiv de tensiune pe baza microfirelor turnate în izolaţie din sticlă la tensiune de lucru 6–24 kV de curent alternativ de frecvenţa industrială
Autori: Juravliov A., Şit M., Colpacovici I., Cojocaru D., Cleimenov V.
  Rezumat: Este prezentată analiza şi descrierea construcţiei a divizorului rezistiv de tensiune pe bază microfirelor turnate în izolaţie din sticlă la tensiune de lucru 6–24 kV de curent alternativ de frecvenţa industrială. Este prezentată metoda de compensare a erorii de frecvenţă la producerea divizoarelor şi rezultatele ale încercărilor eşanţionului experimental al divizorului de tensiune.
  Cuvinte-cheie: divizoare de tensiune, măsurarea tensiunei de curent alternativ.
DOI:
13 MODELUL MATEMATIC “LINIE ELECTRICĂ – INSTALAŢIE EOLIANĂ”
Autori: V. Merenco
  Rezumat: În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică - instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din circuitele cu parametri concentraţi.
  Cuvinte-cheie: linie electrică, instalaţie eoliană, model matematic, metoda caracteristicilor.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost