Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 3(20) 2012

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
2 ANALIZA EFICIENŢEI SURSELOR DE ENERGIE ELECTRICE ŞI TERMICE CU LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE DE CONSUMUL SPECIFIC DE COMBUSTIBIL
Autori: Vitalie Postolati, Elena BîcovaInstitutul de Energetică al AŞM
  Rezumat: Este elaborată o abordare metodică a evaluării consumului specific de energie a combustibilului primar pentru elaborarea energiei electrice și termice pentru diferite tipuri de centrale electrice. Este propusă o metoda de reducere a energiei electrice la unitățile de măsură termice. Este efectuată o analiză a schimbărilor costurilor specifice pentru producerea totală a energiei la modificarea raportului energiei electrice și termice în valoarea totală a enerigie produse. Sunt arătate avantajele utilizării ale plantelor electrice cu ciclu combinat pentru producerea combinată a energiei electrice și termice.
  Cuvinte-cheie: consumul specific de energie primară, turbine cu gaz cu condensare, ciclu combinat.
DOI:
3 CONVERTIZOARELE CU MULTE TREPTE BAZATE PE STRUCTURA MATRICIALĂ
Autori: V. Juicov, V. Spivac, T. Terescenko, J. Iamnenko, V. Bejenar, (Universitatea Politehnică din Kiev),M.Tîrșu (Institutul de Energetică al AȘM)
  Rezumat: Sunt prezentate principiile de construire şi de funcţionare ale convertizoarelor cu multe trepte. Două abordări de majorare a eficienţei de funcţionarea lor sunt descrise. Neajunsurile şi avantajele pentru diferite aplicaţii ale convertizoarelor sunt descrice.
  Cuvinte-cheie: convertizor cu multe trepte, microsudare.
DOI:
4 EVALUAREA ŞI PROGNOZA INDICATORILOR FIABILITĂŢII REŢELELOR ELECTRICE
Autori: Popescu V.S., Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  Rezumat: La etapa actuală în reţelele electrice au loc un număr mare de refuzuri, care afectează procesul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Asigurarea fiabilităţii reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni constituie o problemă multifactorială şi depinde în mare măsură de influenţa diferitor factori. Determinarea comportamentului factorilor de influenţă, atât determinaţi şi nedeterminaţi, asupra procesului de distribuţie a energiei electrice permite elaborarea mecanismului de prognoză şi asigurare a nivelului de fiabilitate a reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni.
  Cuvinte-cheie: fiabilitatea de funcţionare; indicatori de fiabilitate; factori aleatori; prognoza refuzurilor din reţelele electrice.
DOI:
5 UNELE SOLUŢII NESTANDARDE PENTRU REŢEAUA EUROPEANĂ
Autori: Vernescu V., Goia M.L., Golovanov N.CNR/WEC- Bucureşti, România
  Rezumat: Autorii prezintă câteva soluţii non-convenţionale ce nu sunt utilizate în Europa, dar care deseori sunt acceptate în reţelele de medie (M) şi joasă (J) tensiune (T) din America de Nord şi ţările Australiene, în special în zonele cu densitatea scăzută a consumului în distribuţia rurală şi urbană. Soluţiile propuse pot asigura diverse posibilităţi de alimentare în regiunea noastră de mijloc şi sud-estică în ce priveşte modernizarea şi renovarea reţelelor de distribuţie. Soluţiile propuse încearcă să adapteze practicile noastre europene la experienţa nord-americană având ca scop dezvoltarea unei alimentări a consumatori mai flexibilă, ieftină şi sigură atât pe tensiune medie cât şi joasă. Câteva soluţii originale promovate în reţelele româneşti precum şi particularităţile acestora sunt descrie de asemenea. Lucrarea prezintă schemele de distribuţie medie de tensiune în conexiune cu alimentarea în tensiune joasă la diferite condiţii de tratare a neutrului la JT şi MT. De asemenea se arată, măsurile necesare de întreprins pentru a diminua capitalul de investiţie a tensiunii joase la consumatorii alimentaţi. Sunt necesare condiţiile tehnice a coexistenţei LEA la MT şi JT pe aceleaşi poluri fără a pune în pericol echipamentul de JT. Printre soluţiile propuse autorii mai descriu şi una non-convenţională, ce constă în alimentarea monofazată izolată a consumatorului la MT prin împământarea returului şi de asemenea sunt necesare condiţii tehnice pentru funcţionarea sigură a acestei conexiuni particulare. În final, sunt prezentate câteva concluzii privind necesitatea asigurării condiţiilor de mediu impuse.
  Cuvinte-cheie: alimentarea consumatorilor, transformatoare mici, scheme, funcţionare sigură.
DOI:
6 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
7 ESTIMAREA EFICIENŢEI TERMODINAMICE A SISTEMULUI DE UTILIZARE A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ DIN INSTALAŢIILE DE FORŢĂ ŞI TERMOENERGETICE
Autori: IUŞA Vladimir, CERNOV German, RAYKOVSCKI Nicolai Universitatea Tehnică de Stat din Omsk
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei teoretice a eficienţei ciclului termodinamic ideal a motorului combinat cu ardere internă cu utilizarea căldurii gazelor de eşapament. S-a efectuat analiza comparativă a eficienţei utilizării purtătorului de căldură suplimentar la injectarea lui în canal şi la utilizarea exterioară a căldurii gazelor de eşapament. S-a efectuat estimarea posibilităţii de aplicare a diferitor tipuri de purtători de căldură în sistemele de utilizare exterioară a căldurii instalaţiilor de forţă şi termoenergetice.
  Cuvinte-cheie: ciclu de lucru, utilizarea căldurii, agent termic
DOI:
8 SISTEMELE SOLARE MULTIFUNCŢIONALE PE BAZĂ COLLECTOARELOR SOLARE DE TIP “GAZ - LICHID”
Autori: Doroşenko A.V., Antonova A.R. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de regrigerare, criotehnologii şi ecoenergeticii al Academiei Naţionale de tehnologii alimentare din Odesa
  Rezumat: Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare (desecare de aer, aprovizionare cu căldură, şi apă caldă, climatizare) pe bază ciclului deschis de absorbţie cu regenerare directă de absorbent. Sunt elaborate soluţiile tehnice principale pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gaz-lichid”. S-a efectuată analiza prealabilă a posibilităţilor ale sistemelor multifuncţionale de acest tip.
  Cuvinte-cheie: sistemele multifuncţionale, energie solară, colectoarele solare, regenerare, curgeri peliculare
DOI:
9 SISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢA INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUISISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢĂ A INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUI, partea I
Autori: Şit M.L., Şit B.M.Institutul de Energetică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  Rezumat: Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui. Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.
  Cuvinte-cheie: sistem de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură.
DOI:
10 COMPLEX MOBIL PENTRU TRATAREA TERMOCATALITICĂ A DEŞEURILOR
Autori: Vedi V.E., Rovenskii A.I.Universitatea Tehnică Naţională „Institutul politehnic din Harkov”, Ucraina
  Rezumat: Este descrisă construcţia şi destinaţia componentelor de bază a complexului mobil de prelucrare a deşeurilor de tipul “MPK”. Sunt prezentate datele experimentale privind purificarea catalitică a gazelor de eşapament. S-a determinat, că concentraţiile compuşilor dăunători în gazele evacuate a “MPK” sunt considerabil mai mici decât cele admise de documentele normative.
  Cuvinte-cheie: deşeuri solide, complex mobil de prelucrare a deşeurilor, cataliză, gaze evacuate.
DOI:
11 TEHNOLOGII INOVAŢIONALE ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ELABORATE DE INSTITUTUL RUSESC DE ELECTRIFICARE RURALĂ
Autori: Strebkov D.S., Harcenko V.V. Institutul rusesc de electrificare rurală
  Rezumat: Institutul rusesc de electrificare rurală (IRER) este unul din lideri în domeniul utilizării în practică a tehnologiilor energeticii regenerabile. În lucrarea dată se prezintă descrierea unor elaborări efectuate de IER în domeniul energeticii regenerabile posibil de aplicat în Republica Moldova.
  Cuvinte-cheie: surse regenerabile de energie, energie solară, biocombustibil, module solare, elemente solare de tip matrice, concentratoare.
DOI:
12 GAZEIFICAREA BIOMASEI SOLIDE ŞI COSTUL SINGAZULUI PRODUS
Autori: GHERMAN Cristina, ŞVEŢ Olga, ARSENI Lucia Universitatea Tehnică a Moldovei
  Rezumat: În lucrarea dată a fost determinat costul singazului produs din paie şi chips-uri la diferite capacităţi ale gazificatorului, în condiţiile Republicii Moldova. Pentru acesta, au fost determinate ratele de creştere ale costului anual. Costul nivelat al singazului a fost comparat cu costul nivelat al gazelor naturale.
  Cuvinte-cheie: biomasă solidă, gazificare, singaz, rata de creştere, cost nivelat.
DOI:
13 EVALUAREA-EXPRES A EFICIENȚEI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONSERVARE A ENERGIEI
Autori: Litvin V.I., Institutul de Concervare a Energiei, NTU KPI, Ucraina
  Rezumat: În articol este descris algoritmul de estimare prealabilă a implementării a măsurilor energoeficiente, bazat pe utilizare reţelei neuronale tip Kohonen. Abordare propusă dă posibilitatea utilizând statistica de implementare a măsurilor analogice de a face concluzii despre practicabilitatea la obiectele concrete şi de a prognoza valoarea economiei şi cheltuielile la implementare.
  Cuvinte-cheie: : eficiență energetică, evaluare-expres.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost