Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №1 (27) 2015

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
  Rezumat:
1 Investigarea regimurilor nesimetrice a transformatorului de reglare a decalajului de fază cu trei coloane cu schemă de conexiune "zig-zag dublu invers" cu comutarea la punctul neutru
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe, Chişinau, Republica Moldova
  Rezumat: Este realizat modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei cu schema de conexiune în "zig-zag dublu invers" cu miez din trei coloane. Au fost efectuate calcule şi studiate particularităţile regimurilor permanente nesimetrice ale transformatorului cu această schemă de conexiune, ţinând cont de interacţiunea electromagnetică mutuală dintre înfăşurările amplasate pe diferite coloane a miezului de fier. S-au cercetat regimurile nesimetrice permanente, care apar în diverse regimuri de scurtcircuit şi de regimuri dezechilibrate ale transformatorului. Calculile şi analizele au fost efectuate în baza transformatorului de distribuţie şi includ cele mai tipice regimurile asimetrice, care apar la modurile asimetrice. Pentru regimurile examinate s-au construit diagrame fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în coloanele miezului transformatorului în sistemul de unităţi relative. Rezultatele obţinute permit o prezentare la general a particularităţilor funcţionării transformatorului examinat în regimuri nesimetrice.
  Cuvinte-cheie: modelul transformatorului trifazat, reglarea fazei, regim nesimetric, coloana miezului, conexiunea în "zig-zag dublu invers”, flux magnetic, secvenţa homopolară.
DOI:
2 Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I., Moraru L. Institutul de Energetică al Academiei de Stiinţe a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: Lucrarea dată a avut ca scop cercetarea caracteristicilor de regim ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază, realizate pe baza unui transformator trifazat cu trei înfăşurări. De regulă, astfel de instalaţii sunt realizate pe două transformatoare: paralel (de magnetizare) şi consecutiv (de reglare a decalajului de fază). În lucrare este prezentată descrierea schemei principiale a instalaţiei, sunt date relaţiile de bază, care determină caracterul schimbării curenţilor şi tensiunilor în elementele schemei la realizarea reglării. Este demonstrat, că instalaţia asigură reglarea unghiului decalajului de fază în diapazonul . Schema instalaţiei prevede amplasarea elementului de control în neutrul schemei de conexiune a înfăşurărilor de reglare, ceea ce permite reducerea considerabilă a puterii instalate a acesteia comparativ cu construcţia tradiţională şi conduce la excluderea necesităţii de izolare specială a carcasei, asigurând prin aceasta o construcţie compactă, comodă pentru transportare, montare şi deservire.
  Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
DOI:
3 Regimuri de funcţionare a regulatorului parametric de putere
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I. Institutul de Energetică al Academiei de Știinte a Moldovei Chișinau, Republica Moldova
  Rezumat: Regulatorul parametric de putere transmisă (IPC, Interphase Power Controller) posedă caracteristici principiale diferite faţă de instalaţiile tradiţionale de transmitere a energiei electrice între nodurile reţelei de transport. Acest fapt, poate fi cauza apariţiei noilor efecte de regim, ce necesită o considerare şi o analiză specială. În lucrarea dată se analizează caracteristicile de transmitere a sistemului în cazul montării unui IPC nedirijat la capătul liniei. Sunt prezentate şi analizate caracteristicile, care indică relaţie de cauzalitate pentru unii indici de regim. S-a demonstrat, că condiţii favorabile de funcţionare a IPC pot fi obţinute în rezultatul utilizării unui element suplementare de reglare a fazei montat dup IPC la capătul liniei de transmisie. S-a determinat, că locul amplasării elementului de reglare a fazei (început sau capăt) nu are mare importanţă şi poate fi determinat reieşind din condiţiile concrete. Rezultatele obţinute confirmă, că racordarea totală a IPC cu linia este posibilă în orice situaţii practice.
  Cuvinte-cheie: sursă de curent continuu, transportul energiei electrice, transformator de reglare a decalajului de fază, conductibilităţi conjugate.
DOI:
4 Convertoare cu multe niveluri cu tensiune de ieşire simetrică pentru actionări electice puternice cu sase-faze pentru transportul electric
Autori: Olesciuk V. si Ermuratschii V. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: . S-a efectuat cercetarea sistemului trifazat dublu de conversie a energiei destinate transportului electric pe baza a patru invertoarelor de tensiune în trei nivele, cu strategie specială de control şi modulare, ce asigură atât sincronizarea regimurilor de funcţionare a invertoarelor, cît şi simetria de un sfert de undă a curbei tensiunii fazei. S-a efectuat modelarea detaliată a proceselor în sisteme cu versiuni de bază ale algoritmilor de control şi reglare. S-a demonstrat, că valoarea ponderată a factorul de distorsiune a tensiunii de fază a sistemului de acţionări electrice cu patru invertoare de trei nivele este de până la 60-95% mai mică, decât pentru un sistem similar în baza a două invertoare. Aplicarea algoritmilor de modulare sincronă discontinuă asigura o valoarea ponderată factorul de distorsiune a tensiunii de fază mai mică (până la 15%) în comparaţie cu caracteristicile integrale spectrale respective ale tensiunii de fază a sistemului dirijat prin algoritmii de modulare sincronă directă.
  Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, algoritmi de modulare, sistemul trifazat dublu, tensiunea de ieşire modulată, armonici, componenţa spectrală.
DOI:
5 Optimizarea distribuirii fluxurilor puterii active în sistemul de alimentare cu energie electrică ţinând cont de încălzire a conductoarelor
Autori: Leizgolid D.Iu., Ciudinov А.V. Universitatea Naţională Politehnică din Permi or. Permi, Federaţia Rusă
  Rezumat: În articolul se învestigează problema optimizării distribuirii fluxurilor de putere activă într-un segment local al reţelei de distribuţie de energie electrică, la o întreprindere, ţinând cont de încălzirea conductoarelor. Scopul lucrării constă în identificarea valorilor optime de putere ale instalaţiilor de generare distribuită, cu condiţie, că valorile fluxurilor de putere vor asigura minimum pierderilor de putere activă în reţea. Actualitatea problemelor abordate constă în necesitatea determinării puterii optime a instalaţiilor de generare distribuită, conectate la reţeaua de intreprindere industrială existentă. Pe bază de un model de optimizare a fluxurilor de putere activă autorii formula descriere problemei neliniare de transport, care ţine cont de scimbare a pierderilor puterii activă în dependenţă de valorile de încălzire a conductoarelor. În soluţionarea problemei de optimizare, autorii au propus o nouă abordare pentru determinarea parametrilor modelului de încălzire a conductoarelor care foloseşte informaţii cu privire la valorile admisibile de curenţilor şi de temperaturilor de încălzire izolăţiei. Analiza rezultatelor studiului a demonstrat că, în ciuda reducerii relativ mică a pierderilor de putere activă la 0,45%, luând în considerare efectul de încălzire a conductoarelor, pot fi observate fluctuaţii esenţiale ale puterii necesare în nodurile reţelei (pînă la 9,32%) în cadrul schimbării sezonieră a temperaturii exterioare, ce la rândul său, ar trebui de a fi luat în considerare atunci când se alege puterea optimă a instalaţiilor de generare distribuită, ce este demonstrat prin exemplu a unei configuraţii arbitrară de reţea.
  Cuvinte-cheie: distribuţie fluxurilor energiei activă, optimizarea sarcinilor sistemului de alimentare cu energie electrică, încălzirea conductoarelor.
DOI:
6 TERMOENERGETICĂ
  Rezumat:
7 Eficienţa termică a modulului energetic “centrală termică cu termogeneratoarele suplimentare în formă de colectoarele solare” pentru sistemele combinate de termoficare
Autori: Denisova A.E., Mazurenco A.S., Denysova A.S. Univesitatea Naţională Politehnică din Odesa, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării constă în sporirea eficienţei sistemului combinat de încălzire în care sunt utilizate colectoarele solare. Pentru de-a optimiza parametrii sistemului de simulare matematică a proceselor termice într-un sistem cu mai multe modulele de colectoare solare folosite ca generatoare de căldură suplimentare pentru preîncălzirea apei care intră în cazan. Noul rezultat este o metodologia de calcul al unui sistem cu mai multe colectoare solare, care lucrează în condiţii de circulaţie forţată, luând în considerare circuitele hidraulice de conecate a modulelor. Rezultatele simulării numerice a eficienţei termice a generatoarelor termice solare pentru un sistem de alimentare cu energie termică combinată pentru diferite circuite hidraulice de conectare a modulelor panourilor solare va permite de a stabili condiţii care asigure temperatura tur la cazan, precum şi valoare cantitaţii debitului masic de apă, prin care se împiedice scurgerea în cazan a apei care nu avut timp să se încălzească înainte de-a intra la centrală termică.
  Cuvinte-cheie: sistemul combinat de termoficare, circulaţie forţată, sistemul cu multe colectoarele solare, centrală termică, eficienţa energetică.
DOI:
8 Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al intreprinderilor de procesare a cărnii
Autori: Şit M., Şit B. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Este studiată problemă de utilizare a pompei de căldură cu acţionarea cu gaze în ansamblu cu turbodetentor, instalat la staţie de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate în apropieire de fabrică. Scopul lucrării constă în elaborarea schemei tehnologice eficiente din punct de vedere energoeconomic. Soluţii tehnice propuse pot micşora consumul de gaze naturale la fabrica de carne, și preţul energiei electrice. Încălzirea gazelor naturale înainte de trepre de turbodetentor se efectuează prin utilizarea răcitoarelor de gaze ale pompei de căldură. O parte de sarcinii frigorifice a fabricii (climatizare a aerului, răcirea producţiei pînă la –3оС) este efectuată datorită utilizării evaporatoarelor ai pompei de căldură. Schema propusă permite asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor externi şi termen scurt de recuperare a investiţiilor, care corespunde limitelelor admisibile.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, turbodetentor, fabrica de procesare a cărnii, recuperarea, dioxid de carbon, agent frigorific.
DOI:
9 Formarea sistemului indicatorilor pentru bencimarching de eficienţă energetică a obiectelor energeticii municipale
Autori: Davîdenco L.V. Universitatea Tehnică Naţională din Luţc or.Luţc, Ucraina
  Rezumat: Articolul examinează aspecte de asigurare informaţională a problemei de estimare a nivelului de eficienţa energetică a obiectelor energeticii municipale. Scopul acestui articol constituie în crearea unui sistem de indicatorii, care ar putea caracteriza eficienţa de consum de energie la obiecte în două niveluri ai sistemului de încălzire: mai scăzute şi mai ridicate, reieşind din palcularităţile de funcţionare acestora. Metodologie bencimarking permite evaluarea eficienţa energetică pe baza unui set de parametri fără generalizarea lor într-un indicator, dar cere asigurarea comparabilitatea lor. În articolul se discută formarea de un set de indicatori comparabili pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetica municipală, luând în considerare structura ierarhică a sistemului de încălzire. Pentru asigurarea posibilităţii realizării procedurii bencimarchingului se propune utilizarea metodologie de structurizare a obiectivelor şi sarcinilor ale problemelor de estimare a eficienţei energetice, ce permite pentru fiecare nivelul ierarhic sau subproblema de-a forma subsetul propriu de indicatori, care asigură detalizare necesară a obiectului de studiu, ţinând cont de gradul de abstracţie. Pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetică municipală la nivelurile superioare ale ierarhiei, o multitudine de eficienţă energetică, determinată cu referire la informaţiile statistice care nu trebuie detalizare adâncă şi inspecţie suplimentară a elementelor sistemelor de încălzire, dar care permite lua în considerare eficienţa iniţială a obiectelor, funcţionarea lor, organizarea evidenţei resurselor energetice. Utilizarea indicatorilor propuşi asigură realizarea monitorizării eficienţei utilizării energiei în ramură.
  Cuvinte-cheie: bencimarching, energetică municipală, eficienţă energetică, indicii de eficienţă energetică.
DOI:
10 Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă
Autori: Levente B., Lelea D., Bîrsan N. Universitatea Politehnica Timişoara Timişoara, România
  Rezumat: Majorarea preţului la combustibil are ca urmare sporirea interesului către tipuri noi de combustibili utilizaţi în motoarele cu ardere internă (MAI), inclusiv şi problemei utilizării în aceste scopuri a hidrogenului. Injectarea HHO în Mai conduce la micşorarea consumului de combustibil (până la 40%) şi crearea a unor condiţii mai favorabile a motorului, inclusiv majorarea duratei de viaţă. Totuşi, pentru a obţine rezultate măsurabile şi veridice privind impactul utilizării noilor combustibili în Mai este necesar de efectuat cercetări suplimentare în acest domeniu. La Universitatea Politehnica din Timişoara s-a realizat un proiect de cercetare, a cărui obiectiv a constat în obţinerea informaţiei credibile privitor la impactul utilizării injecţiei HHO în MAI, ca urmare a cercetării proceselor condiţionate de injecţie şi elaborarea recomandărilor privitor la sporirea eficienţei generării HHO, de exemplu prin metoda de electroliză, inclusiv şi la bordul automobilului. S-a demonstrat, că la consumuri mici de combustibil, până la unu litru pe minut a motorului cu volumul cilindrilor de 1500 cm3 injecţia HHO contribuie la îmbunătăţirea regimului de funcţionare a MAI, inclusiv şi a majorării duratei de exploatare a uleiului motorului.
  Cuvinte-cheie: motor cu ardere internă, oxihidrogenul, ştand.
DOI:
11 EFICIENŢA ENERGETICĂ
  Rezumat:
12 Princiipile de acţiune direcţionată energetică pentru nanotehnologiile alimentare
Autori: Burdo O.G., Terziev S.G., Bandura V.N. Academia Naţională de tehnologii alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Sunt discutate perspectivele de tehnologiile direcţionate energetice (TDE). Este propusă clasificarea tehnologiilor TDE. Scopul lucrării constă în analiza oportunităţilor de TDE în nanotehnologii alimentare. Prin utilizarea metodelor de modelare matematică sunt studiate procesele combinate de transfer a masei în procesele de extragere şi uscare. Se analizează modelul fizic al proceselor combinate de tehnologiilor TDE. Este elaborată clasificarea fluxurilor hidrodinamice din structure capilare a materiei primă alimentară. Sunt stabilite condiţii de dezvoltare a barodifuziei laminare şi turbulente. Sunt fundamentate problemele de modelare experementală. Se discută un noul număr de similitudine - numărul de impact energetic. Acest număr corect ţine cont de specifică a proceselor compbinate de tehnologiile TDE. Este demonstrat, că câmpul electromagnetic de impuls constituie un de realizare de tehnologiile TDE. Gradul de intensificare a proceselor TDE cu utilizarea tehnologiilor de barodifuzie poate poate fi cu ordine de mărime mai mare decât capacităţile de tehnologiile tradiţionale.
  Cuvinte-cheie: nanotehnologie, barodifuzie, energie, tehnologiile alimentare, modelarea.
DOI:
13 SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
14 Sistemele multifunctionale solare bazate pe regenerare cu două trepte a soluţiei absorbentului
Autori: Doroşenko A.V., Antonova A.R., Garh Saed Institutul de Cercetări frigorifice educaţionale, de Сriotehnologie şi Eco-Energetică Academia Naţională de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina Odesa, Ucraina
  Rezumat: Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare de uscare a aerului,de termoficare, de climatizare pe baza ciclului deschis absorbţional cu regenerare pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gas-lichid”. Este efectuată analiza pierderilor de căldură în colectoarele menţionate, care sunt condiţionate de mecanisme de convecţie şi de radiaţie. Deasemenea sunt determinate debitele optimale de gaze şi de lichid şi dimensiunile principale şi configuraţie a canalului de cucru a colectorului solar. Aparatele de schimb cu căldură şi cu masa, care fac parte a sistemul de racire evaporativă, sunt bazate pe interacţiune peliculară a fluxurilor de gas şi de apă în ele. Pentru crearea duzei sunt utilizate structurele cu multe canale fabricate din materialele polimerice. În partea ce răcire a sistemelor solare sunt utilizate materialele polimerice. În partea de răcire a sistemelor solare sunt utilizate evaporatoarele de răcire a aerului şi apei de tip direct şi indirect. Pe baza de date experimentale, obţinute de autorii analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor cercetate referitor la analiza problemelor de răcire a mediilor şi pentru climatizare a aerului. Sistemele elaborate au consumul de energie scăzut şi sunt ecologice.
  Cuvinte-cheie: energie solară, regenerare, răcire evaporativă, colectoarele solare.
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost