Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică № 1 2006

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

1 UNELE ASPECTE ALE FORMĂRII PIEŢEI UNICE A UE „EUROELECTRIC” SI MOLDOVEI IN CADRUL ŢĂRILOR CSI
Autori: V.M. Postolati,
  Rezumat: În lucrare sunt prezentate unele aspecte de unificare a sistemelor energetice şi creare a pieţei unice de energie electrică a ţărilor UE-CSI. Se descriu indicatorii ecologici aplicaţi оn UE-CSI. Sunt prezentate unele propuneri tehnologice pe care Moldova ar putea propune la crearea sistemului energetic unificat al UE-CSI.
  Cuvinte-cheie: Funcţionare în paralel a sistemelor energetice, indicatori ecologici, piaţa unică a energiei electrice.
DOI:
2 OPTIMIZAREA PLĂŢILOR PE PIAŢA ENERGIEI ELECTRICE.
Autori: Aleskerov F.T., Sit B.M.,
  Rezumat: În lucrare este prezentată analiza proceselor ce au loc pe piaţa energiei electrice оn condiţiile trecerii la ecomonia de piaţă. Este examinat un sistem de ecuaţii, ce descrie piaţa energiei electrice оntre regiunile vecine şi permite prognozarea volumului de consum şi preţurile ale energiei electrice оn regiunile descrise оn intervalul de timp stabilit. Sunt descrise ecuaţiile ce permit modelarea volumurilor de consum şi preţurilor energiei electrice. Este examinat un criteriu,ce permite maximizarea veniturilor sumare ale companiilor producatoarelor ale energiei electrice оn regiunile examinate.
  Cuvinte-cheie: consumul energiei electrice; preţurile energiei electrice; analiza proceselor pe piaţa energiei electrice.
DOI:
3 POSIBILITĂŢILE POTENŢIALE ŞI PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII ÎNTERPRINDERILOR MICI DIN SECTORUL ENERGETIC
Autori: Nina Făuraş Universitatea Libera Internațională din Moldova, Republica Moldova
  Rezumat: Se analizează situaţia din sectorul energetic al Republicii Moldova la faza de privatizare şi apariţie a mai multor forme de proprietate. Includerea businness-lui mic ca partener al întreprinderilor mari va conduce la eficientizarea funcţionării complexului energetic, îmbunătăţirea gestionări acestui segment al economiei naţionale, precum şi la utilizarea mult mai eficientă a potenţialului resurselor energetice primare.
  Cuvinte-cheie: Sectorul energetic, monopol, eficienţă, restructurare, întreprinderi mici, gestionare, dezvoltare
DOI:
4 SISTEM DE DIRIJARE A TEMPERATURII ABURULUI SUPRAВNCĂLZIT CAZANULUI CU TAMBUR.
Autori: Juravliov А.А., Şit М., Poponova О., Sit B., Zubatîi А. Institutul de energetică al AŞM, Republica Moldova
  Rezumat: Este examinat sistem de tip cascad cu PI-regulator contur extern cu introducerea componentei funcţionale a semnalului de eroare оntre contur extern şi bucla negativă a semnalului de eroare între sarcina de debit a aburului şi semnalului de debit de abur la ieşire din cazan оn contur intern.
  Cuvinte-cheie: cazane de abur cu tambur, automatizarea supraоncălzitoarelor
DOI:
5 ABORDAREA FORMĂRII SISTEMULUI INDICATORILOR ECOLOGICI CA COMPONENTE ALE SISTEMULUI INDICATORILOR SECURITĂŢII ENERGETICE
Autori: Ţaranu M.H.,**Kirillova T.I.* Bîcova E.V.,*
  Rezumat: În articol este efectuată abordarea necesităţii studiului mai detaliat al problemelor securităţii ecologice pentru RM, analizând securitatea energetică оn vederea examinării problemei unificării pieţelor energiei electrice „Vest-Est”. A fost format sistemul de indicatori ai securităţii ecologice. Ea include indicatorii unici acceptaţi pentru toate ţările Evroelectric UE-CSI, de asemenea si indicatori suplimentari, si legată cu sistemul indicatorilor utilizaţi la analiza securităţii energetice a RM. Este dată structura analizei posibile a securităţii ecologice, sunt pregătite datele iniţiale şi efectuate calculele pentru partea indicatorilor ecologici.
  Cuvinte-cheie: Securitatea energetică şi ecologică, indicator, producerea energiei electrice, consum combustibilului, poluarea atmosferei, unirea pieţelor de energie electrice
DOI:
6 ANALIZA COMPARATIVĂ A INDICATORILOR ECOLOGICI
Autori: Bîcova E.V.,
  Rezumat: În lucrare este efectuată analiza comparativă a indicatorilor ecologici, calculaţi şi precizaţi pentru Moldova şi indicatorilor analogi a ţărilor CSI. Sunt prezentate unele informaţii despre sistemele energetice ale ţărilor CSI (puterea instalată, producerea de energie electrică), este efectuată analiza dinamicii emisiei gazelor de seră - СО2,NOx,SO2 оn Moldova оn comparaţie cu nivelul emisiei altor ţări CSI.
  Cuvinte-cheie: Unificarea pieţelor de energie electrică UE-CSI
DOI:
7 REGULATOR PARAMETRIC DE PUTERE CU DOUĂ NIVELE DE DIRIJARE LIBERĂ
Autori: Kalinin L.P., Zaiţev D.A., Tîrşu M.S.,
  Rezumat: Оn articol este examinat principiul de funcţionare al regulatorului parametric de putere cu două nivele libere de dirijare, ce asigură o reglare independentă puterii active şi reactive la ieşire, sunt prezentate ecuaţiile de bază ce determină legătura dintre indicii regimului, de asemenea, şi legile de dirijare оn unele din condiţiile stabilite.
  Cuvinte-cheie: Interconectare, transformator cu decalaj al unghiului de fază, conductivităţi reactive conjugate, reglator unificat a puterii.
DOI:
8 SCHEMA DE SUBSTITUIRE A REGULATORULUI DE FAZĂ PENTRU FUNCŢIONAREA ÎN REGIM SIMETRIC.
Autori: Suslov V.M.
  Rezumat: În articol sunt elaborate şi descrise schemele de substituire pentru regimurile simetrice ale elementelor cheie a liniilor electrice dirijate-regulatoare de fază. Ţinând cont de posilibitatea utilizării acestor scheme de substituire, la calcului regimilor simetrice оn baza asigurarii programelor computerizate standarde, de exemlu, complexului computerizat RASTR acestea se prezinta оn varianta fără utilizarea elementelor reciproc-inductive. Se prezinte materialul analitic de determinare a elementelor schemelor de substituire elaborate.
  Cuvinte-cheie: Regulatoare de fază dirijate, regimuri simetrice, scheme de substituire.
DOI:
9 POSIBILITĂŢI DE ANALIZĂ ENERGOECONOMICĂ RAPIDĂ A UNOR SUBSTANŢE ORGANICE
Autori: Anisimov V.K., Berzan V.P., Tîrşu M.Ş., V.M. Postolati,Institutl de Energetică al AŞM, Lupaşcu T.G., (Institutul de Chimie al AŞM), Geru I.I., Gareeva S.N.,Mitina T.F.(CAM AŞM).
  Rezumat: S-au studiat caracteristicile volt-amper a diferitor soluţii apoase a alcoolului etilic şi a substanţelor organice complexe prezentate de sucuri naturale şi vinuri. S-au depistat trei zone a acestor caracteristici оn domeniile de tensiune (0-3.5) V, (4-14) V şi la tensiunile pe celula de măsurare care depăşesc 15V. Оn domeniul valorilor de tensiuni (4-14)V aceste caracteristici sunt liniare şi se pot utiliza pentru realizarea metodelor de control expres al componentei de alcool оn soluţiile lui apoase cu consumuri de energie foarte reduse. Acţiunile de scurtă durată a cîmpului electric nu conduc la modificarea proprietăţilor acestor produse оn comparaţie cu starea lor iniţială.
  Cuvinte-cheie: Cracteristicile volt-amper a soluţii apoase a alcoolului etilic, control expres.
DOI:
10 DESPRE PROCESELE FIZICO-CHIMICE LA DISOCIEREA ELECTROLITICĂ A APEI
Autori: Berzan V.P., Anisimov V.K.
  Rezumat: S-au studiat procesele fizice la descompunerea apei din punct de vedere energetic în regimuri de scurgere a curenţilor mici. Obţinerea hidrogenului este posibilă nu numai prin procedee cu consumul de energie care depăşeşte energie de ardere a hidrogenului ( cca 12 MJ/m3), dar оn unele cazuri şi la consumuri mai mici de energie electrică.S-a determinat valoarea minimală a densităţii curentului ( 10 A/m2) la care reducerea ionilor a gazului are loc cu consum redus de energie elctrică, precum şi densitatea curentului ( 107 A/m2) care asigură apariţia descărcărilor de plasmă în volumul electrolitului.Experimental s-a confirmat faptul, că dacă condiţie privind valoarea minimală a densităţii curentului este valabilă numai pentru un electrod, оn acest caz are loc eliminarea gazului numai pe acest electrod оn formă de proces tranzitoriu de scurtă durată. Genul gazului ( hidrogen sau oxigen) este determinat de polaritatea tensiunii aplicate la celula electrolitică.Experimental s-au determinat valorile tensiunilor la care nu are loc fenomenul de generare a gazului оn zona electrozilor, se generează numai de un singur electrod şi de ambii electrozi.S-au depistat procese , existenţa cărora se poate lămuri numai prin scurgerea electronilor prin electrolit.
  Cuvinte-cheie: Disocierea electrolitică a apei.
DOI:
11 BILANŢUL DE ENERGIE ŞI TENSIUNE LA MODIFICAREA ELECTROTEHNOLOGICĂ A PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI AI APEI
Autori: Stiopca O.Gr.
  Rezumat: Lucrarea dată are ca scop studiul bilanţului de energie şi tensiune la modificarea electrotehnologică a parametrilor fizico-chimici ai apei. Se analizează legităţile conversiei energiei electrice în electrolizoare cu membrană inertă şi cationselectivă. În rezultat sunt prezentate dependenţele şi concluziile utile la elaborarea unor instalaţii electrotehnologice de condiţionare a apei pentru diferite procese tehnologice din agricultură şi energetică.
  Cuvinte-cheie: Modificarea electrotehnologică, parametri fizico-chimici ai apei
DOI:
12 ACŢIONĂRI ELECTRICE PE BAZA INVERTOARELOR DUBLATE CU TENSIUNE DE IEŞIRE SINCRONIZATĂ ŞI MAI MULTE TREPTE.
Autori: V.Olesciuk,Alexandar M. Stankovici,Evgeni Iaroşenko ,
  Rezumat: Au fost cercetate sisteme de acţionări electrice reglate оn baza motorului electric asincron cu înfaşurări disjuncţionate, ce se alimentează de la două invertoare cuplate, reglate оn corespundere cu algoritmii modulaţiei vectoriale sincrone. Sunt prezentate rezultatele modelării sistemelor cu deferite tipuri de modulări vectoriale.
  Cuvinte-cheie: Acţionări electrice оn baza motoarelor asincrone cu înfaşurări disjuncţionate; invertoare dublate de tensiune; modulare vectorială sincronă.
DOI:
13 PROBLEMELE CONTROLULUI AUTOMATIZAT DEFECTELOR ARTICOLELOR DIN STICLĂ
Autori: Rojcov S.A., Brajnic D.A., Serov A.V.,
  Rezumat: Este efectuată analiza a sistemelor existente de control de calitate articolelor din sticlă.cu scopul automatizării procesului de control. Sunt prezentate rezultatele de cercetări experimentale.
  Cuvinte-cheie: Articole din sticlă, calitatea, senzor optic
DOI:
14 ALGORITMUL DE REALIZARE A MODELULUI MATEMATIC AL CABLULUI DE TENSIUNE ÎNALTĂ
Autori: Tîrşu M.Ş.,
  Rezumat: În realizarea algoritmului modelului matematic este foarte important de a cunoaşte ordinea de calcul a relaţiilor necesare şi modul de prezentare a lor. În funcţie de conectarea sarcinilor sau surselor de semnal în anumite puncte ale modelului, este foarte important de a cunoaşte modul de realizare a ecuaţiilor în acest punct, pentru a putea determina toate necunoscutele. Numărul de ecuaţii care descriu acest punct trebuie să coincidă cu numărul de necunoscute, iar matricea care descrie coeficienţii de pe lângă necunoscute trebuie să fie pătrată şi de mărimea necunoscutelor. În această lucrare se prezintă modul şi ordinea de programare a acestui model matematic.
  Cuvinte-cheie: model matematic, cablu de tensiune înaltă, procese de propagare, undă de tensiune şi curent.
DOI:
15 ALGORITMUL DE REALIZARE A MODELULUI MATEMATIC AL CABLULUI DE TENSIUNE ÎNALTĂ
Autori: Tîrșu M.S. Institutul de Energetică al AȘM
  Rezumat: În realizarea algoritmului modelului matematic este foarte important de a cunoaşte ordinea de calcul a relaţiilor necesare şi modul de prezentare a lor. În funcţie de conectarea sarcinilor sau surselor de semnal în anumite puncte ale modelului, este foarte important de a cunoaşte modul de realizare a ecuaţiilor în acest punct, pentru a putea determina toate necunoscutele. Numărul de ecuaţii care descriu acest punct trebuie să coincidă cu numărul de necunoscute, iar matricea care descrie coeficienţii de pe lângă necunoscute trebuie să fie pătrată şi de mărimea necunoscutelor. În această lucrare se prezintă modul şi ordinea de programare a acestui model matematic.
  Cuvinte-cheie: model matematic, cablu de tensiune înaltă, procese de propagare, undă de tensiune şi curent
DOI:
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost