Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №1(33)2017

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICA
1 Analiza proceselor de limitare a curenţilor de scurtcircuit ale transformatorului cu înfăşurări supraconductive de temperatura înaltă
Autori: Manusov V.Z., Pavliucenco D.A., Ahyoev J.S.
  Rezumat: Un avantaj semnificativ al transformatoarelor cu înfășurările supraconductive la temperaturi înalte constă în capacitatea lor de a limita curenții de scurtcircuit în regimurile de avarie din rețelele electrice. În lucrare se prezintă modelul fizico-mătematic al transformatorului cu înfășurări supraconductive apt pentru analiza proceselor tranzitorii în regimuri de scurtcircuit ale rețelelor electrice. Idea și scopul fundamental al acestei lucrări constă în cercetarea procesului de limitare a curentului de scurtcircuit de către înfășurarea transformatorului cu supraconductivitate. Aceasta permite cumularea într-o singură instalație a două componente funcționale – a transformatorului și reactorului. Eficiența soluției propuse constă în faptul, că sub acțiunea curentului de scurtcircuit are loc creșterea temperaturii și depășirea valorii critice a temperaturii pentru zona de supraconductivitate. Ca rezultat, rezistența activă a înfășurării transformatorului crește, ceea ce conduce la limitarea curentului de scurtcircuit. Pentru acest regim este important de cunoscut în ce moment se modifică starea de la supraconductivitate la starea normală a înfășurării. Cu acest scop a fost elaborat un soft pentru a calcula cantitatea de căldură care se emană la scurgerea curentului de scurtcircuit prin înfășurare până la momentul deconectării circuitului avariat. În cazul transformatoarelor cu înfășurarea în stare de supraconductivitate cu putere 40 MVA regimul de scurtcircuit trebuie exclus peste 0.1 s în caz că transformatorul nu se deconectează de la rețea. Pentru a limita curentul de scurtcircuit se preconizează utilizarea unei înfășurări hibride. Investigațiile realizate au indicat la faptul, că readucerea înfășurării transformatorului în starea de supraconductivitate depinde în primul rând de valoarea raportului curenților de scurtcircuit și a curentului de lucru. Acest raport se prezintă ca criteriu de revenire/nerevenire a înfășurării la starea de spraconductivitate.
  Cuvinte-cheie: : transformator, înfăşurare cu supraconductivitate, reactor, eficienţa energetică, condiţiile de pre-defect, pierderea de putere, limitarea curenţilor de scurtcircuit.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193551
2 Dirijarea neliniară cu convertoare cu modularea de impuls a sistemului acţionări electrice cu înfăşurarea deschisă a maşinii
Autori: Olesciuk V.I. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În scopul de a oferi oportunităţi mai largi de dirijare pentru acţionările electrice multifazate cu înfăşurarea deschisă a motorului a fost propusă simpla modificare a schemei de bază a modulării sincronă-vectorială. Aceasta asigură soluţii disponibile pentru realizarea dependenţelor specifice de dirijare şi a regimurilor specifice de funcţionare a acţionărilor electrice reglabile cu diferite tipuri de sarcini. Au fost analizaţi şi comparaţi algoritmii corespunzători ai modulaţiei pentru convertoarele acţionărilor electrice multifazate. Au fost executate studii de simulari extensive pentru evaluarea performanţei şi a eficienţei strategiei propuse de dirijare. A fost efectuată estimarea compoziţiei armonice a tensiunilor de fază a sistemului de acţionare electrică dirijată cu schema modificată de modulare.
  Cuvinte-cheie: actionări electrice multifazate de curent alternativ, convertoare electronice de putere, strategii de dirijare şi de modulare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193553
3 Optimizarea coeficienților de transformare cu utilizarea algoritmilor de enumerare direcționată și inteligență roi
Autori: Manusov V.Z., Matrenin V.Z., Orlov D.V. Universitatea Naţională Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: În lucrare se examinează problema optimizării coeficienților de transformare în rețelele cu tensiunea 110-220 kV cu scopul diminuării pierderilor de putere activă. Această problemă se referă la clasa NP-completă din domeniul combinatoricii. În calitate de obiect al investigației s-a selectat un fragment al sistemului electroenergetic din Tadjikistan. S-a realizat compararea algoritmilor bazați pe conceptul de căutare direcționată și în baza principiului de inteligență roi. S-a constat, că schimbările doar în cadrul unui segment al rețelei prin modificarea poziționării contactelor mobile ale unui singur transformator nu este eficientă. Rezultate mai performante se obțin în baza algoritmilor, care iau în considerare caracterul complex al influenței mutuale ale variabilelor optimizate. Pentru soluționarea problemei s-a selectat algoritmul de tip roi pentru compartimentul dat al rețelei. S-a studiat influența impactului limitării vitezei particulelor de roi asupra calității soluției obținute a problemei. Limitarea prea mare a vitezei particulelor de roi poate avea consecințe negative. Testele au confirmat, că utilizarea algoritmului particulelor de roi se poziționează ca mult mai eficientă în comparare ca metoda de căutare direcționată și metoda bazată pe reguli euristice la folosirea logicii fuzzy. Algoritmul particulelor de roi are o performanță suficientă pentru utilizare în sistemele automatizate de management a rețelei electrice inteligente. Utilizarea algoritmului inteligenței de roi permite diminuarea pierderilor de putere în rețeaua analizată de la 48.01 MW până la 45.83 MW, ce constituie 4.5%. Diminuarea pierderii de putere activă este echivalentă cu economisirea a circa 19 milioane de ruble. Eficiența estimată ca urmare a utilizării algoritmilor euristici este cam de 2 ori mai redusă în comparare cu algoritmii de inteligență roi, care pentru porțiunea analizată conduc la diminuarea pierderilor de putere activă doar la nivel de 2.3%. De asemenea s-a constat, că selectarea corectă a valorii parametrului, care limitează viteza particulelor de roi poate asigura o sporire suplimentară a calității soluției căutate.
  Cuvinte-cheie: optimizare combinatorică, sistem inteligent de alimentare cu energie, transformator, pierderi de putere activă, căutarea direcționată, inteligență de roi.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193561
4 Semne ale regimurilor de avarie în circuitele protecției diferențiale ale transformatoarelor de putere
Autori: Glazârin V.E., Linvinov I.I. Universitatea Naţională Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: Lucrarea are ca obiectiv cercetarea caracterului devierii valorilor instantanee ale curentului diferențial în circuitele de protecție diferențială ale transformatorului de putere în regimul de vârf a curentului de magnetizare la racordarea transformatorului fără sarcină la rețea și în regim de scurtcircuit în zona de acțiune a protecției. Saturarea transformatoarelor de curent în regimul tranzitoriu distorsionează semnalele în înfășurările secundare ale acestora, ceea ce în cazul utilizării algoritmilor de protecții convenționale pot provoca o întârziere semnificativă a procesului de deconectare a obiectului protejat și dezvoltarea accidentului în sistemul energetic. Luarea în considerare a caracterului curentului diferențial la elaborarea algoritmului de protecție permite să se depisteze rapid regimurile de avarie până la prima fază de saturare a miezului feromagnetic al transformatorului de curent prin ce se asigură excluderea întârzierii privind acționarea protecției. Pentru recunoașterea rapidă și corectă a regimului de funcționare a transformatorului de putere se propune controlul valorii maximale a primei derivate a curentului și durata variației sale monotone de la începutul procesului tranzitoriu. Aceasta este o consecință a faptului, că s-a stabilit, că valorile parametrilor controlați în regim normal și de avarie pot să difere esențial. S-a demonstrat, că utilizarea combinată a algoritmilor tradiționali de protecție și a metodei propuse poate îmbunătăți reacția protecției în condițiile de încărcare maximală și minimală a sistemului energetic. Cercetarea particularităților evoluției valorilor de vârf ale curentului de magnetizare și de scurtcircuit în zona de acțiune a protecție transformatorului de putere s-a realizat prin simulări matematice.
  Cuvinte-cheie: protecția prin releu, protecție diferențială a unui transformator de putere, salt al curentului de magnetizare, proces tranzitoriu, simulare matematică, semne a regimului accidentat.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193570
5 O nouă metodă de identificare a parametrilor electrici ai generatorului sincron la racordarea lui în rețeaua de distribuție
Autori: Frolov M.Iu., Fișov A.G. Universitatea Naţională Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: Tendința de dezvoltare a conceptului de generare distribuită de mică putere conduce la dezvoltarea arhitecturii deschise ale rețelelor electrice. Această însemnă, că consumatorii, proprietarii instalațiilor electrice de generare, inclusiv, și instalațiilor mobile de generare trebuie să aibă acces liber de racordare la rețelele electrice, de exemplu, ca utilizatorii rețelelor Internet. Pentru aceste cazuri se preconizează utilizarea dirijării automate descentralizate, ce și determină oportunitatea utilizării tehnologiei de tip plug and play, care pot asigura condițiile în care sistemul de alimentare cu energie electrică în mod liber va determina tipul și parametrii utilajului care se racordează la rețeaua electrică. În lucrare se prezintă o nouă metodă de identificare a parametrilor generatorului sincron pentru racordarea lui la rețeaua electrică de alimentare. Se prezintă rezultatele simulării regimului în mediul Matlab Simulink la conectarea generatorului sincron la rețea. Rezultatele obținute în formă de oscilograme a curenților și tensiunilor înfășurării statorului generatorului sincron, curentului înfășurării de excitație și a vitezei rotorului se procesează cu metoda propusă pentru determinarea parametrilor electrici ai generatorului conectat la rețea. Sunt formulate recomandări pentru ridicarea preciziei de identificare a parametrilor mașinii.
  Cuvinte-cheie: generator sincron, parametrii de identificare, rețeaua de distribuție, simulare digitală, procesarea formei de undă.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193576
6 Metoda de optimizare a regimului de funcționare a centralei hidroelectrice cu regulator a puterii active a grupurilor
Autori: Glazârin G.V. Universitatea Naţională Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: . În lucrare se examinează aspecte ale optimizării regimului de funcționare ale agregatelor centralelor hidroelectrice. S-a propus o nouă metodă de calcul a distribuției optimale a puterii active intre agregatele centralei hidroelectrice, care are la bază utilizarea caracteristicilor specifice de debit a apei în funcție de putere. Distribuirea optimală se determină în rezultatul obținerii soluției ecuației neliniare, care descrie balanța sumară a unităților de putere și a puterii prescrise de funcționare a centralei pentru creșterea specifică a consumului de apă pentru toate turbinele. În comparare cu metoda tradițională de rezolvare a problemelor de optimizare, soluția ecuației neliniare se determină fără a lua în considerare intervalele de putere permise pentru aceste agregate. În caz că, puterea calculată a unei unități de generare depășește valora admisibilă marginală se repetă procesul de recalculare a repartizării puterii active între celelalte unități. S-a elaborat algoritmul de repartizare a puterii active intre unitățile de generare cu utilizarea pentru aceasta a microprocesoarelor. Algoritmul propus este implementat în controlerul de grup a puterii active a centralei hidroelectrice din Novosibirsk. Analiza funcționării controlerului de grup a arătat, că aplicarea metodei propuse permite determinarea distribuției optime a sarcinii pentru fiecare pas al procesului de dirijare cu asigurarea preciziei suficiente a procesului de dirijare.
  Cuvinte-cheie: : putere activă, controler de grup, turbină, consum de apă, ecran de gunoi.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193581
7 TERMOENERGETICA
8 Majorarea securității ecologice, fiabilității și eficienții cazanelor cu praf de cărbune
Autori: Volkov E.P.1, Arhipov A.M.2, Prohorov V..2, Cernov S.L.2 1SAD Institutul de energetică în numele lui G.M. Krzhizhanovskii Moscova, Federația Rusă 2 Universitatea Națională de Cercetare „Institutul de Energetică din Moscova“ Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: În lucrare s-a demonstrat, că modificarea legislației privind mediu a Federației Ruse are ca urmare creșterea semnificativă a taxelor pentru poluarea mediului la depășirea normativelor tehnologice. Cea mai mare depășire a emisilori specifice de oxizi de azot apar în timpul arderii în cazanele pe combustibil solid la evacuarea zgurii cu lichid. Pentru a asigura conformitatea cu standardele tehnologice și reducerea plățile de mediu se precponizează în anii următori reconstruirea unui număr mare de cazane ce necesită investiții semnificative. Scopul lucrări constă în a dezvolta o soluție tehnică low-cost pentru reconstrucția cazanului și asigurarea arderi eficiente și conformarea cu standardele tehnologice privind emisiile de oxizi de azot. S-a demonstrat, că pentru atingerea acestui scop cele mai eficiente se prezintă arzătoarele cu trecere directă cu optimizarea aerodinamică a focarului și implementarea arderii în trepte a combustibilului. Cercetările cu utilizarea modelelor fizice au demonstrat fezabilitatea creșterii unghiului de înclinare descendentă până la 65-700 pentru arzătoarele prafului de cărbune. Aceasta a asigurat o distribuție mai uniformă și creșterea vitezei fluxului din jeturi, care se formează de elementele din partea de sus și de jos alungite pe verticală a duzei de aer terțiar prin instalarea în compartimente a foilor suplimentare verticale, care direcționează fluxul în spațiu interrivulet. Utilizarea rezultatelor obținute în cazanele existente permit să se modifice tehnologia de îndepărtare lichidă a zgurii cu o tehnologie care nu utilizează lichidul. Prin aceasta se asigură corespunderea cerințelor standardelor de eficiența și siguranța ecologică, precum și reducerea semnificativă a plăților ecologice. S-au formulat prevederile de bază privind organizarea eficientă a arderei cu emisii reduse de oxizi de azot la aplicarea arzătoarelor cu curgere directă, inclusiv prin duze. Testarea soluției propuse s-a realizat cu utilizarea cazanului BKZ-210-140F. Rezultatele obținute a confirmat posibilitatea reducerii emisiilor de oxid de azot cu mai mult de 2 ori la arderea cărbunelui din bazinul Kuznetsk.
  Cuvinte-cheie: tehnologie de ardere, praf de cărbune, cazan, cazan, arzător cu trecere directă, emisii, oxizi de azot.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193587
9 Simularea proceselor de lucru în focarul cazanului de abur cu tuburi de apă pentru a reduce emisiile de oxid de azot
Autori: 1 Rediko А.А., 1Davidenko А.V., 1Pavlovschii S.V., 1KulikovaN.V., 1Pavlovscaia А.А., 2 Rediko I.А. 1Departamentul alimentarea cu căldură și gaze, ventilare și utilizare a resurselor energetice secundare, Universitatea Națională de Construție și Arhitectură din Kharkiv 2Departamentul exploatarea sistemelor de gaze și căldură 2Universitatea Națională de Servicii Municipale Kharkiv în numele lui А.М. Beketovа Harkiv, Ucraina
  Rezumat: . Sunt prezentate rezultatele investigației numerice a proceselor de ardere a combustibilului gazos în focarul cazanului de abur cu tuburi cu apă de tipul DE-10/14. Dispozitivul cu arzătoare de tip ГМГ-7 cu capacitatea arderii a 728 m3/h asigură o flacără lungă și lată în regim de vârtej a gazelor naturale. Amestecul aer-combustibil este format prin preamestecarea cotei de 15% a aerului, cu valoarea coeficientului primar de răsucire a arzătorului n = 2.4, și cu valoarea coeficientul secundar de răsucire în arzător n = 1.6, având valoarea coeficientului excesul de aer egal cu 1.10. Ca rezultat al investigațiilor s-au determinat distribuțiile vitezei și temperaturii gazului în volumul focarului, densitatea componentelor, fluxurile de căldură de pe suprafața ecranului tubular, concentrația componentelor de combustie. Rezultatele cercetărilor numerice arată, că plasarea emițătorului secundar asigură o repartiție mai uniformă a temperaturii de-a lungul focarului și o temperatură mai scăzută în spațiul focarului, deplasarea reversibilă a produselor de ardere către frontul de combustie asigură diminuarea concentrația de oxizi de azot până la 123-125 mg/m3 la ieșirea din focarul cazanului.
  Cuvinte-cheie: cazan cu tub de apă, focar, oxidul de azot, emițătorul secundar, studii numerice.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193591
10 Eficiența energetică și economică a turbinelor cu gaz și a pompelor de căldură în sistemele de alimentare cu energie în regiunile arctice ale Rusiei
Autori: Suvorov D.M., Tatarinov N.V., Krupin D.F., Suvorova L.A., Baibakova T.V. Universtatea de Stat din Vyatka, Kirov, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul investigației îl constituie estimarea eficienței energetice și economice de alimentare cu energie a unei tabere de schimb, amplasate în regiunile arctice ale Rusiei cu utilizare în calitate de surse de generare a energiei electrice și termice a instalațiilor cu co-generare cu turbine pe gaze, microturbinei pe gaze, centralei termice pe gaze, pompei de căldură cu compresia de vaporilor de apă. În calculele au fost folosite modelele matematice elaborate de autorii lucrării. Calculele sunt efectuate în curbelor anuale de sarcină pentru energia electrică și termică a obiectului cercetat, ținând cont de cont de condițiile climaterice din zonă în cazul utilizării în calitate de resurse energetice primare ale gazelor naturale. Calculele au determinat indicatorii de performanță a tipurilor de instalații utilizate pentru producerea energiei, utilizând în calitate de criteriu de comparare raporturile costurilor energiei electrice și termice produse, gazelor naturale utilizate. S-a estimat eficiența economică și termenii de rambursare a investițiilor. S-a determinat, că în condițiile de disponibilitate a gazelor naturale pentru transformare în energie pompe subterane de căldură cu compresia vaporilor de apă pentru condițiile caracteristice nordului Rusiei sunt energetic și economic neeficiente. Rezultatele cercetărilor se pot utiliza la elaborarea proiectelor de alimentare cu energie ale obiectelor din zonele de nord, precum și pentru cercetarea eficienței sistemelor de alimentare cu energie electrică.
  Cuvinte-cheie: centrală termică, cogenerare, eficiență, instalație cu turbină cu gaz, sistem cu pompă de căldură, microturbina, durata de recuperare, energie, costuri.
DOI: https://doi.org/ 10.5281/zenodo.1193600
11 Ultimele elaborări ale sistemelor solare de absorbție de refrigerare și de aer condiționat
Autori: Institutul de Cercetări frigorifice educaționale și, Сriotehnology și Eco-Energetică Odesa Academia Națională de Tehnologii Alimentare, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul investigației: dezvoltarea de circuite alternative pentru sistemele de refrigerare bazate pe utilizarea ciclului deschis și absorbției energiei solare pentru regenerarea soluției absorbante, evaluarea caracteristicilor energetice și de mediu ale sistemelor dezvoltate, obținerea date experimentale pentru estimarea caracteristicilor energetice și de mediu ale sistemelor solare. S-a propus un principiu cu mai multe etape de uscare și răcire în circuitele sistemelor solare de refrigerare cu creșterea concentrației soluției absorbante în circuitele răcitorului. S-a elaborat un nou absorbant pentru răcirea prin evaporare interioară, care permite de a îmbunătăți schema sistemului alternativ de refrigerare. Pe baza rezultatelor experimentale s-a realizat analiza posibiulităților principiale ale sistemelor solare elaborate, care au arătat că sistemul solar furnizează parametrii de confort necesari într-o cameră fără a utiliza echipamentele de refrigerare tradiționale, concomitent se indică că pentru condițiile din Europa este suficientă doar una sau două etape de realizare a proceselor în sistemul de refrigerare. În comparare cu sistemele tradiționale, sistemele solare concepute oferă o reducere semnificativă a costurilor de energie (până la 30%), utilizarea lor conduce la reducerea epuizării resurselor naturale și să contribuție la diminuarea impactului asupra schimbărilor climatice la nivel global.
  Cuvinte-cheie: sisteme solare, dezumidificare, sistem de transfer de masă termică, absorbție, desorbție, răcire prin evaporare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193608
12 Sistemul de stabilizare automată a presiunii în amonte a vaporizatoarelor ai pompei de căldură multifuncțională
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul lucrării constă în dezvoltarea şi cercetarea prin simulare matematică a sistemului de reglare a presiunii în amonte a vaporizatoarelor pompei multifuncâionale de căldură cu mai multe evaporatoare şi condensatoare, care trebuie să reducă numărul de perturbații asupra sitsemului de dirijare cu evaporatoarele. Pentru a rezolva această problemă s-a elaborat schema în care stabilizarea acestui parametru se realizează prin utilizarea supapelor cu reglarea fină și grosieră în circuitele hidraulice ale condensatoarelor și compresoarelor prin reglarea presiunii în avalul amestecătorului static a fluxurilor. Sistemul de dirijare propus permite compensarea căderii de presiune a agentului frigorific în amonte la vaporizatoare, care se produce datorită amestecării agentului frigorific care curge din cele două canale după supapele de control corespunzătoare şi condensatoare pentru a reduce pulsaţia presiunii în amonte la evaporatoare. Această soluţie permite simplificarea sistemului de dirijare a pompei de căldură, datorită faptului, că nu este necesar să se asigure funcționarea simultană a supapelor de reglare a presiunii şi a debitului în fiecare linie. A apărut posibilitatea de a regla debitul în fiecare linie de curgere într-o gamă mai largă. S-a elaborat modelul matematic al amestecătorului static a fluxurilor după supapelor de reglare a presiunii, în care se reflectă: caracterul nestaţionar al acestui obiect, cauzat de funcţionarea compresorului în regim cu sarcina variabilă, pulsaţiile presiunii compresoarelor, variaţia densităţii refrigerantului în linii de agent frigorific. Se propune metodologia pentru realizarea unei instalaţii cu pompă multifuncţională de căldură, care constă în faptul, că se construiește graficul zilnic al sarcinei termice (de refrigerare) pentru fiecare proces tehnologic. După această sunt selectate două procese de prelucrare termică si doua procese de prelucrare cu frig, la utilizarea cărora în pompa de căldură se asigură valoarea maximală a coeficientului de performanţa (COP) și perioadă maximală a utilizării pompei de căldură în timpul zilei pentru a asigura minimizarea perioadei de recuperare a investiţiei.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, amestecător static, model matematic, simulare, sistem de dirijare, presiune, supapa de reglare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193615
13 Tehnologia de furnizare selectivă a energiei în procesele de evaporare a apei din soluțiile nutritive
Autori: Burdo О.G.1, Burdo А.C.1, Sirotiuk I.V.1, Pur D.S.2 1Academia Naționalâ a Tehnologiilor de Alimentare din Odesa Odesa, Ucraina 2Firma “Davarrostamipour” Teheran, Iran
  Rezumat: Scopul investigației – crearea utilajului inovațional de evaporare, apt de a produce concentrate cu impact termic redus asupra materiei prime cu o cotă ridicată a componentei uscate solide. Se indică la actualitatea soluționării problemelor tehnologice pentru procesul cheie a tehnologiei de alimentare – obținerea soluțiilor concentrate din soluții lichide (sucuri, extracte, etc.). Se prezintă rezultatele analizei tehnologiilor tradiționale utilizate în echipamentele de evaporare. Sunt formulate problemele și contradicțiile științifice existente în acest domeniu. Se propune soluția tehnică la baza căreia este ipoteza posibilității utilizării surselor de energie electromagnetice pentru furnizarea vizată a energii direct la umiditatea din soluție. Cu utilizarea metodelor de management energetic s-a dovedit perspectiva acestui tip de acțiune energetică pentru confecționarea astfel de utilaje. Se prezintă schemele de conversie a energiei combustibilului în cazul utilizării tehnologiei tradiționale termice de ridicare a concentrației și pentru utilajul inovațional, care funcționează în baza generatoarelor de energie electromagnetică. S-a examinat modelul parametric și termofizic al procesului de evaporare în diapazonul de microunde în vid din aparatul de evaporare. Este prezentată schema ștandului computerizat pentru cercetarea procesului de evaporare în diapazonul de microunde. Se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale a procesului de evaporare a sucului. S-au obținut substanțe concentrate a sucului de rodie cu indicele brix 85. Temperatura aburului la ieșirea din aparat nu a depășit valoarea de 35 °С. S-a dovedit, că tehnologia de furnizarea a energiei în mod selectiv se prezintă în calitate de procedeu eficient de sporire a performanței aparatelor de evaporare ce se utilizează pentru producerea sucurilor concentrate.
  Cuvinte-cheie: energie, tehnologie alimentară, simulare, concentrare a sucului, energie electromagnetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1193622
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost