Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №1(30) 2016

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
1 Linii electrice compacte dirijate de tensiune înaltă
Autori: Postolati V., Bîcova E., Suslov V. Institutul de Energetică al AŞM Timaşova L., Şakarian Yu., Kareva S. Societatea Deschisă pe Acţiuni "Centrul ştiinţific şi Tehnic al Companiei Reţelelor Federale de Transport a Sistemului electroenergetic unificat" Federaţia Rusă
  Rezumat: În prezent pe o scară tot mai largă se utilizează construcţii noi ale liniilor electrice aeriene pentru transportul energiei electrice, ce diferă de cele tradiţionale. Una dintre cele mai eficiente soluţii pentru dezvoltarea reţelelor electrice se prezintă utilizarea liniei aeriene compacte, combinate cu dispozitivele FACTS, inclusiv dispozitivele de dirijare cu unghiul decalajului de fază (LEA compacte dirijate). Liniile compacte dirijate de înaltă tensiune prezintă o nouă generaţie a liniilor electrice pentru transportul energiei electrice, care au încorporat soluţii tehnice moderne privind realizarea lor constructivă, inclusiv a stâlpilor, izolaţiei, schemele de conexiune, sistemele de dirijare şi control. Liniile aeriene dirijate compacte pot fi utilizate ca linii de interconexiune şi linii interne de sistem de înaltă tensiune, precum şi pentru reţelele de distribuţie a energiei electrice, oferind în acelaşi timp un nivel calitativ nou de rezolvare a problemelor în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice. În articolul sunt prezentăte rezultatele cercetării şi dezvoltării liniilor electrice dirijate compacte cu tensiunea 110-500 kV include teoretică, argumentările şi abordările metodice întru aplicarea acestora.
  Cuvinte-cheie: LEA dirijate compacte, capacitatea de transmisie, dirijarea după unghiul de fază.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208395
2 Convertor pentru instalaţii cu caracter intermitent de producere a energiei electrice
Autori: Ermurachi Iu., Berzan V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În acest articol se examinează o nouă arhitectură a invertorului utilizat pentru conversie energiei electrice produse din surse de energie regenerabilă. Particularitatea acestui invertor este determinată de faptul, că compensarea curentului cu frecvenţa dublă, caracteristic pentru aceste invertoare, este realizată de un bloc special. În acest bloc, precum şi în invertor, comutaţia cheilor electronice se efectuează cu utilizarea metodei TCM, care asigură comutaţia lor la tensiuni aproape de zero (ZVS). Algoritmul propus de dirijare cu cheile electronice permite ridicarea frecvenţei lor de lucru până la sute de kHz. Cheile electronice funcţionează la frecvenţă variabilă, care se schimbă atât lent, cât şi prin salt în ciclul de lucru. Asigurarea regimului termic admisibil se face prin utilizarea răcirii forţate în flux de aer şi răcire prin convecţie. Sporirea cedării căldurii degajate se asigură de o construcţie originală a radiatoarelor, care formează regimul de turbulenţă al fluxului aerului de răcire. Aceste modificări ale arhitecturii invertorului au permis diminuarea indicatorilor de masă, volum şi preţ. S-a confecţionat o mostră funcţională de laborator cu puterea de 2 kW cu tensiunea de curent continuu 450V şi 48 V cu tensiunea alternativă de ieşire 230V, cu gabaritul (175mm x35mm x30mm).
  Cuvinte-cheie: sursă de energie, caracter intermitent, convertor, semi-punte, densitate de putere ridicată, curbă curentului triunghiular, cheie electronice, comutaţie la tensiunea zero.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208391
3 Instalaţia modificată pentru reglare a decalajului de fază cu două transformatoare realizată in bază schemei clasice cu un singur transformator de tip «Delta Connection» Connection»
Autori: Golub I.V., Zaiţev D.A., Zubareva I.G. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
  Rezumat: În prezent, în sistemele energetice interconectate creşte rolul şi importanţa instalaţiilor de reglare a decalajului de fază, care sunt utilizate în calitate de FACTS-controlere (Flexible Alternative Current Transmission System), ce permit soluţionarea diferitor sarcini de dirijare cu regimurile dintr-un sistem complex închis cu reţele neomogene. În lucrare se studiează o variantă perfecţionată a schemei instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, construit pe baza schemei clasice cu un singur transformator «Delta Connection". Schema propusă a instalaţiei diferă de circuitul schemei clasice cu un transformator, astfel încât înfăşurarea de dirijare este pusă la un nivel de tensiune mai mic decât nivelul tensiunii de fază, care, la rândul său, face posibilă utilizarea instalaţiei în reţele de înaltă tensiune nominală. A fost construit un model matematic al instalaţiei, care descrie schimbarea parametrilor regimului de funcţionare a transformatorul de reglare a decalajului de fază la reglarea unghiului defazajului. Rezultatele obţinute pot fi folosite la analiza comparativă pentru indentificarea eficienţei tehnice şi economice a instalaţiilor de reglare a defazajului de tip transformator, elaborate în perspectivă.
  Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul de defazaj, factorul complex de conversie, capacitatea estimată a instalaţiei.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208375
4 Calitatea energiei electrice în microreţele
Autori: Golovanov Nicolae Universitatea Politehnică din Bucureşti Bucureşti, Romănia
  Rezumat: Preocupările pentru limitarea poluării mediului de către centralele electrice utilizând surse fosile precum şi pentru o utilizare eficientă a surselor locale de energie poate determina modificări importante în structura reţelelor electrice de distribuţie, prin dezvoltarea unor microreţele care pot funcţiona practic izolat sau conectate la reţeaua electrică de interes public cu schimburi bilaterale de energie. În special atunci când funcţionează fără schimb de energie cu reţeaua publică (practic izolat) este necesară o analiză de detaliu a nivelului calităţii energiei electrice furnizată utilizatorilor din microreţea şi a soluţiilor adoptate pentru asigurarea unui nivel de calitate care să satisfacă necesităţile utilizatorilor. În cadrul lucrării sunt analizate unele dintre condiţiile specifice funcţionării microreţelei, unele dintre perturbaţiile care pot apărea pe durata funcţionării şi soluţii pentru încadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice în limitele impuse.
  Cuvinte-cheie: calitatea energiei electrice, microreţea, perturbaţii electromagnetice.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208361
5 Aportul sistemelor FACTS la funcţionarea eficientă a sistemelor de distribuţie a energiei electrice
Autori: Ceaki Oana Departamentul Sisteme Electroenergetice, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnica Bucureşti, Romania
  Rezumat: Limitarea perturbaţiilor electromagnetice apărute în procesele industriale şi îmbunătăţirea calităţii energiei electrice sunt preocupări majore ale specialiştilor din sectorul energetic având în vedere problemele create de abaterile de la condiţiile normale de funcţionare ale sistemului de distribuţie pentru utilizatorii conectaţi în această reţea. Lucrarea constă în scoaterea în evidenţă a problemelor de calitate a energiei electrice apărute datorită echipamentelor care determină perturbaţii în reţelele electrice de distribuţie, precum şi în evidenţierea unor soluţii în vederea funcţionării eficiente a acestora. În lucrare este prezentată o aplicaţie realizată cu ajutorul unui software specializat în analiza reţelelor electrice pornind de la un sistem de distribuţie real, cu scopul de a crea o imagine generală asupra soluţiilor pentru o funcţionare eficientă a sistemului de distribuţie pentru cazul unui utilizator care determină fluctuaţii de tensiune în reţeaua electrică de alimentare. Lucrarea urmăreşte verificarea deciziei privind conectarea unui STATCOM pentru limitarea perturbaţiilor, datele obţinute urmând a fi validate prin determinări experimentale.
  Cuvinte-cheie: fenomen de flicker, perturbaţii electromagnetice, STATCOM
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208373
6 Dispozitiv tip reactor-condensator pentru legatură flexibilă a sistemelor
Autori: Boşneaga V., Suslov V., Postolaty V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: A fost efectuată o trecere în revistă a soluţiilor tehnice cunoscute pentru implementarea conexiunii flexibile între sisteme energetice de curent alternativ asincrone. Sunt investigate caracteristicile de bază ale dispozitivului tip reactor-condensator, care dezvoltă idee creerii legăturii flexibile tip reactor reglabil si care asigură, în contrast cu prototip, balanţa puterii reactive în dispozitiv şi stabilitatea modulului tensiunii de ieşire. Sunt obţinute expresiile analitice pentru determinarea parametrilor elementelor dispozitivului, care sunt necesare pentru realizarea rotaţiei circulare a fazei la admitanţa dată a sarcinii şi valoarea coeficientului de conversie a modulului tensiunii. Rezultate obţinute permit estimarea intervalului necesar de schimbare a admitanţelor, ce trebuie realizat prin intermediul comutatoarelor cu semiconductoare pentru a pune în aplicare reglarea puterii transmise. Rezultatele cercetării pot servi ca baza pentru dezvoltarea în continuare a dispozitivelor de legătură flexibilă a sistemelor energetice cu curent alternativ şi sistemelor lor de control, care asigură lucrul in comun a sistemelor de curent alternativ cu frecvenţe nominale egale.
  Cuvinte-cheie: dispozitiv tip reactor-condensator, legatură controlabilă flexibilă la curent alternativ, puterea transmisă activă şi reactivă.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208399
7 Măsura multiplicativă integrală de evaluare a stării securităţii energetice
Autori: Fedorcenko S., Fedorcenko G. Universitatea de Stat din Transnistria Tiraspol, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrarea se examinează abordarea, care permite să se propună un indicator integral pentru caracterizarea securităţii energetice a regiunii. În acest scop se utilizează funcţia lui Harrington-Mencher. Algoritmul de formare a indicelui integral include utilizarea ambelor măsuri atât cea aditivă, cât şi cea multiplicativă. Pentru a testa abordarea propusă a acestei probleme privind estimarea nivelului securităţii energetice s-a utilizat informaţia primară ce caracterizează starea securităţii energetice a regiunii Transnistria.
  Cuvinte-cheie: funcţie generalizată a utilităţii, pleiade de corelare, metoda indicativă, securitatea energetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208397
8 Vulnerabilitatea consumatorilor de servicii energetice – problema de securitate natională
Autori: Musatescu Virgil Centrul Naţional Roman – Consiliul Mondial al Energiei Bucureşti, România
  Rezumat: Asigurarea cu energie a consumatorilor are un caracter complex care include atât semne comune pentru toate categoriile de consumator, cât şi unele particularităţi, care reiese şi din declaraţia privind drepturile omului. În calitate de indice privind nivelul de asigurare cu energie se utilizează noţiunea „sărăcie energetică”. În contrapunere acestei noţiuni se propune utilizarea în aceste scopuri noţiunea de „vulnerabilitate”. In Romania, noţiunea de „consumator vulnerabil” din punct de vedre energetic este definită încă din 2012 in legea energiei electrice. În acest context în lucrare se examinează caracteristicile vulnerabilităţii energetice cu menţionarea semnificaţii privind lărgirea paradigmei cu substituirea sintagmei „sărăcie energetică” cu sintagma „bunăstare energetică”. În lucrare sunt prezentate aspecte cantitative privind situaţia curentă din România cu argumentarea necesităţii unei abordări schimbării paradigmei tratării simpliste a problemei consumatorilor vulnerabili, care de fapt este o problema de securitate naţionala.
  Cuvinte-cheie: sărăcie energetică, consumatori vulnerabili, paradigma bunăstarea energetică, eficienţa energetică, securitatea naţională.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208381
9 TERMOENERGETICĂ
10 Modelarea transferului de căldură al fasciculului din ţevilor rotunde amplasate în ordine de şah şi ecranate cu plăşi
Autori: Dîmo B.V., Pastuhov S. Iu., Epifanov А.А., Аnastasenco S.N. Universitatea Naţională de construire a navelor admiral Macarov Mykolaiv, Ucraina
  Rezumat: S-a realizat simularea prin metodă de modelare numerică CFD a cedării de căldură şi a rezistenţei aerodinamice a primelor trei rânduri de ţevi rotunde, amplasate în ordine de şah, ecranate cu plăşi. S-a elaborat un model geometric al fasciculului. Sunt aleşi parametrii şi constantele ale unui model de element finit al fasciculului pe baza modelului tranzitoriu al transferului efortului de forfecare optime (Transition Shear Stress Transport model). În scopul de a optimiza resursele utilizate de calcul, sunt propuse două modele geometrice distincte pentru rândurile impare şi pare de rânduri şi de-a lungul adâncimii fasciculului. Pe baza simulării sunt obţinute dependenţiile criteriale de cedare de căldură pentru primele trei rânduri ale fasciculului şi s-a constatat, că stabilizarea cedării de căldură se începe deja din al doilea rând al fasciculului de ţevi. Cedare dec căldură stabilă a fasciculului de ţevi, ecranat cu plăşi este cu 15% mai mare decât cedare de căldură a primului rând de tuburi din intervalul de numere Reynolds d la 5000 pînă la 35000, şi în 1,2 ... 1,7 ori este mai mare decât cedare de căldură a fascicului de ţevi netede rotunde eqivalente. Sunt obţinute datele privind rezistenţa aerodinamică a primelor trei rânduri ale fasciculului ecranat de plăţi ale tuburilor.
  Cuvinte-cheie: cedare de căldură, faciculele de ţevi ecrabarea cu plăsi, modelarea numerică, coeficientul de cedare de căldură, coeficientul de rezistenţa.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208389
11 Calcularea temperaturilor tranzitorii nestaţionare şi tensiunilor termice la evaluarea coeficientului de schimb de căldură, care ia în considerare radiaţie
Autori: Gorbunov A.D., Ucleina S.V. Universitatea Tehnică de Stat din Dneprodzerjinsk Dneprodzerjinsk, Ucraina
  Rezumat: Sunt studiate nişte simplificaţii, introduse pentru rezolvarea problemei de răcire / încălzire a corpurilor sub acţiunea comună de convecţie şi de radiaţie. Se propune o formulare matematică a problemei termoconductibilităzii neliniare şi nestaţionare, permiţând în starea limită, în considerare împreună cu convecţie, de a ţine cont de radiaţia termică. Este obţinută soluţie de problemă pentru modelul corpului termic fin pe baza metodei de substituire, care linearizează condiţie de frontieră dreaptă, şi de asemenea prin ecuaţie integrală de legătură între fluxul termic, temperaturile de suprafaţă şi medie în masa corpului pentru corpurile simple în stagiul reulată de transfer de căldură. Sunt elaborate două metodologiile de calcul inginereţti a câmpurilor temperaturilor şi tensiunilor axiale termice în procesul încălzirii (răcirii) a corpurilor de formă simplă (o placă, un cilindru şi bilă) prin convecţie şi prin radiaţie în fază quasi-staţionară. Se arată, că neglijenţă de transfer de căldură prin radiaţie poate duce la erori esenţiale de calcul al temperaturilor (pănă la 26%). Caracterul adecvat al acestor soluţii a fost testat în cazuri extremi de absenţa schimbul de căldură prin lipsa radiaţiei termice.
  Cuvinte-cheie: metodologia inginerească de calcul, stagiune quazistaţionară, corpurile de formă simplă, răcire/încălzire, convecţie, radiaţie, corp fin termic, tensiuni axiale termice.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208365
12 Problemele generale ale sistemelor centralizate de încălzire în Republica Moldova
Autori: ¹Cernei Mihail, ²Leu Vasile ¹Universitatea de Stat din Moldova, ²ANRE Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: În lucrarea dată este prezentată o scurtă descriere a evoluţiei sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din Republica Moldova. Prezentată situaţia actuală a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică, reflectate aspecte economice şi tehnice ale problemelor cu care se confruntă unităţile termoenergetice. De asemenea abordate oportunităţi de dezvoltare pentru sistemele respective din mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Prezentate concluzii şi propuneri.
  Cuvinte-cheie: sistem de alimentare centralizată cu energie termică, unitate termoenergetică, zone unitare de încălzire.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208385
13 Sistemul de alimentare cu energie termică și cu frig pentru întreprindere de avicultură
Autori: 1Şit M.L., 1Juravleov A.A., 2Doroşenco A.V., 2Goncearenco V.A. 1Academia Naţională de Tehnologii Alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina 2Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Se consideră pompa de căldură cu agentul frigorific natural, dioxid de carbon, pentru asigurarea cu căldură și cu frig a halei de păsări industriale. Schema se diferă de cele cunoscute prin utilizare a recuperatorului de căldură, conectat la evaporatorul al pompei de căldură, la ieșirea căruia este instalată perdea de aer cald pentru că a evita înghețarea ieșirei conductei de evacuare a aerului din hală de păsări. Aerul, care intră în hală de păsări, se duce după recuperatorul la răcitorul de gaze al pompei de căldură. Pompa de căldură produce căldură pentru parametrii necesari ai aerului de intrare și apă pentru adăpare de păsări, încălzirea spațiului, etc. Pompa de căldură a compresorului este acționată de motorul termic policarburant cu piston, care pot utiliza ca gaze naturale și biogaz. O parte din energia termică a căldurii evacuată de la motor termic este utilizată pentru reglarea regimului optim de pompă de căldură și pentru regenerarea absorbantului în răcitoarele de gaze evaporative. În comparație cu schemă cunoscută, schema datp prevede un COP mai mare a pompei de căldură, care economisește energia electrică obținută simultan cu apă caldă și aer cald pentru udare păsări și igienizarea halei.
  Cuvinte-cheie: pompa de căldură, răcitorul evaporativ, hala de păsări, acţionarea cu gaze, eficienţa energetică.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1208381
14 Portal Naţional informaţional EURAXESS – aparat efficient pentru integrarea în spaţiu de cercetare Europeană
Autori: Raboşapca Irina1, Roşca Alexandru 2 1 Centrul pentru Finanţarea Cercetărilor Fundamentale şi Aplicative al AŞM 2 Centrul Cercetări Politice şi Relaţii Internaţionale al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Punct Naţional de Contact pentru acţiunile Marie Skłodowska-Curie R
  Rezumat: EURAXESS este o iniţiativă unică, lansată de Comisia Europeană pentru promovarea carierei de cercetare şi facilitarea mobilităţii cercetătorilor în spaţiul European. Iniţiativa a fost creată pentru a stimula, proteja şi dezvolta spaţiul european de cercetare şi inovare, oferind comunităţii de cercetare accesul la îmbunătăţirea carierei şi dezvoltarea socială.
  Cuvinte-cheie: EURAXESS, iniţiativa Comisiei Europene, mobilităţii cercetătorilor, spaţiul european de cercetare şi inovare, carieră, dezvoltarea socială.
DOI: 10.5281/zenodo.1208393
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost