Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista Electronică N3(55)2022

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE (https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55)"

CUPRINS

1 Model termic al convertorului de tracțiune de ieșire al unei locomotive electrice cu motoare asincrone
Autori: Gulac S.A.,, Kiricenko М.А. 1Universitatea de Stat de Infrastructură și Tehnologie Kiev, Ucraina 2Universitatea Națională de Construcții și Arhitectură din Kiev Kiev, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este elaborarea modelului termic a unui invertor de tensiune autonom cu control vectorial al unei locomotive electrice, ținând cont de modurile de funcționare ale locomotivei electrice. Scopul a fost atins prin utilizarea funcțiilor care descriu natura modificării curbelor de curent și tensiune ale tranzistoarelor și diodelor de putere ale unui invertor de tensiune autonom, atunci cînd se calulează pierderile de energie în momentul comutării. Ca obiect de studiu a fost ales un invertor de tensiune autonom cu sistem de control vectorial, care face parte din unitatea de tracțiune a unei locomotive electrice pentru motoarele de tracțiune asincrone, cu caracteristici de bază bine cunoscute. Simularea a fost efectuată pentru un invertor autonom de tensiune, a cărui sarcină este două motoare asincrone de tracțiune care funcționează în modul nominal. Temperatura tranzistoarelor și diodelor a fost obținută pentru funcționarea în regim de echilibru a motoarelor asincrone de tracțiune. Cele mai importante rezultate sunt dependența analitică a pierderilor de putere termică în invertor, în funcție de curenții de fază și tensiunile invertorului. Semnificația rezultatelor constă în stabilirea dependențelor temperaturii dispozitivelor electronice ale invertorului în condițiile de funcționare reale a locomotivei electrice. Dependențele stabilite vor determina în continuare puterea spectrală a zgomotului termic. Acest lucru va îmbunătăți exactitatea reglării parametrilor controlați ai sitemului de tracțiune care, la rîndul său va îmbunătăți performanța energetică ai unității de tracțiune a locomotivei electrice prin reducerea pierderilor în sistemul de tracțiune.
  Cuvinte-cheie: energie, pierderi de căldură, diagnosticare, motor asincron, modelare matematică, invertor de tensiune autonom, temperatură, rezistență termică.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.01
2 Analiza și simularea modurilor de supramodulare ai unui bloc cu trei invertoare ale instalației fotovoltaice
Autori: Olesciuk V. Institutul de Energetică al Republicii Moldova, Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Eficiența sistemelor de fotoconversie bazate pe invertoare de tensiune depinde atât de topologia sistemelor, cât și de legile și algoritmii de modulare a impulsurilor în durată (PWM) utilizați pentru controlul invertoarelor. Scopul acestei lucrări este de a moderniza circuitul de control al unui sistem fotoconvertizor de tip transformator bazat pe trei invertoare cu vector PWM sincronă, pentru a asigura reglarea liniară a sistemului în zona de supramodulație a unității invertorului în procesul de formare a unui simetric si sincronizat cu frecvența de funcționare a sistemului de tensiune pe înfășurările invertorului transformatorului de putere. Acest obiectiv este realiazat prin faptul că, controlul în două etape al sistemului în zona de supramodulație a invertorului se realizează pe baza realizării decalajelor de fază sincronizate între semnalele de control al trei invertoare (cu semnal cu decolaj de fază constant, precum și un semnal reglabil suplimentar defazaj între semnalele invertorului în funcție de durata subintervalelor de ceas), cu o modificare corespunzătoare a algoritmilor sincroni ale invertoarelor PWM datorită includerii adoi factori de corecție specializați în dependențele funcționale de bază. Cel mai important rezultat al lucrării includ faptul că într-un sistem cu un circuit de control modificat și modulare a unității invertorului în zona de supramodulare, tensiunea rezultată pe înfășurările invertorului transformatorului de putere este caracterizată de simetrie cu sfert de undă și spectrul său nu conține armonici de ordinul par, precum și subarmonici, inclusiv fluctuații ale frecvenței de funcționare a unui sistem conectat la o rețea trifazată, contribuind astfel la reducerea pierderilor în înfășurările transformatorului și la creșterea eficienței sistemelor de fotoconversie.
  Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, sistem fotovoltaic, transformator cu multe înfășurări, modulare sincronă prin durată de impulsuri, componență spectrală a tensiunii.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.02
3 Identificarea defectelor electromagnetice interne în generatoarele sincrone cu poli impliciți cu utilizarea câmpului magnetic extern
Autori: Morozov A.N., Kazakov Ju.B., Ju.B. Morozov Ju.B., Nesterov S.A. Universitatea Energetică de Stat din Ivanovo, Ivanovo, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul lucrării este elaborarea unei metode non-contact pentru detectarea defectelor electromagnetice interne în generatoarele sincrone, bazată pe analiza asimetriei distribuției câmpului magnetic extern, ce apare la deteriorarea, stabilirea legăturii dintre defectele generatorului și naturii distribuțiilor câmpulu, identificarea proprietăților diagnostice ale defectelor, tipul și gradul de deteriorare. Scopul este atins prin elaborarea și utilizarea modelelor cu elemente finite de volum 3D ale câmpului magnetic extern al generatoarelor sincrone cu capacitatea de a simula defectele electromagnetice, cercetarea și analiza rezultatelor simulării numerice a câmpurilor magnetice externe și distribuțiile acestora și compararea rezultatelor simulării cu datele experimentale. Rezultate importante ale lucrării sunt elaborarea unei metode non-contact pentru identificarea defectelor electromagnetice interne ale generatoarelor sincrone, natura manifestării defectelor generatorului în asimetria distribuției câmpului magnetic, corelarea asimetriilor câmpului cu tipul și gradul de defecte. S-a stabilit că pentru generatoarele sincrone cu poli implicit este oportună utilizarea factorului de asimetrie a câmpului, care este determinat de deplasarea distribuției câmpului magnetic atunci când bobinele de excitație sunt deteriorate. Semnul coeficientului indică polul cu deteriorare a bobinelor de înfășurare de câmp. Valoarea coeficientului indică gradul de deteriorare a bobinelor înfășurării câmpului, valoarea critică a coeficientului este mai mare de 0,1. Semnificația rezultatelor constă în posibilitatea diagnosticării în timp util și fără contact a defectelor electromagnetice interne ale generatoarelor sincrone cu poli non-solient, care pot reduce semnificativ daunele economice cauzate de defecțiunile generatorului fără a instala senzori de diagnosticare de deteriorare în interiorul structurii generatorului.
  Cuvinte-cheie: generatoare sincrone, defecte electromagnetice, câmp magnetic extern, modelare numerică, asimetrie a distribuțiilor câmpului magnetic, diagnosticarea defectelor, metodă non-contact.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.03
4 Dezvoltarea schemei de ardere a prafului de cărbune pentru cuptorul inversat al cazanului cu profil M pentru parametrii aburului ultra-supercritic
Autori: Prohorov V.B., Kiricikov V.S., Cernov S.L., Fomenko N.E. Universitatea energetică din Moscova (Universitatea Națională de cercetare) Moscova, Federația Rusă
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este elaborarea și studierea schemei cuptorului inversat al cazanului în formă de M eficient pentru ardere a cărbunelui pulverizat folosind arzătoare cu flux direct și duze în sistemul de flăcări tangențiale verticale și orizontale în modul de îndepărtare a zgurii solide. Obiectivele stabilite sunt atinse prin efectuarea de cercetări asupra modelului fizic al cuptorului la realizarea schemei de combustie dată cu modelarea paralelă a proceselor termice din cuptorul cazanului prin intermediul dinamicii fluidelor computaționale, care împreună vor asigura o fiabilitate ridicată a datelor obținute. Cele mai importante rezultate ale cercetărilor sunt următorii parametri ai aerodinamicii cuptorului: dispunerea aprovizionării cu oxidant în etape de-a lungul lungimii flăcării și înălțimii cuptorului; excluderea presiunii dinamice a jeturilor pe pereții cuptorului; asigurarea unui grad ridicat de ardere a particulelor de praf de cărbune datorită realizării aerodinamicii turbionare a cuptorului; umplerea uniformă a secțiunii transversale a cuptorului cu jeturi de aer; inducția jeturilor turbulente a fost mult mai mare, decât în cazul jeturilor inundate plate; pierderile de căldură cu subarderea combustibilului chimic nu depășesc conținutul de monoxid de carbon la ieșirea din cuptor în recalcularea pentru un exces de aer egal cu α=1,4 a fost de 226 mg/Nm3, iar concentrația de oxizi de azot din gazele de ardere (redusă la condiții normale) a fost de 424 mg/Nm3. Semnificația rezultatelor, obținute în cursul cercetării, constă în utilizarea eficientă a combustibilului solid la indicatori tehnici și economici ridicați ai funcționării cazanelor.
  Cuvinte-cheie: cazane cu abur, combustibil de cărbune, flacără vortex cu flux direct, ardere etapizată, oxizi de azot, parametrii aburului ultra-supercritic, eficiența arderii combustibilului.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.04
5 Analiza caracteristicilor de combustie a hidrogenului și a combustibililor de hidrocarburi pe baza rezultatelor simulării numerice
Autori: Matiunin O.O., Arhipov S.K., Șilova A.A., Bacev N.L., Bulbovici R.V. Universitatea Politehnică Națională de Cercetare din Perm Perm, Federația Rusă
  Rezumat: În prezent, este evidentă o tendință ascendentă în domeniul studierii proceselor de ardere a hidrogenului în camerele de ardere ale centralelor electrice cu turbine cu gaz de utilizare terestră. Utilizarea hidrogenului pur în calitate de gaz combustibil ar rezolva problema decarbonizării mediului. Una dintre problemele emergente constă în asigurarea unei combustii stabile a acestor combustibili în camerele de ardere ale diferitelor aplicații. Revizuirea informațional-analitică a studiilor a arătat că există un număr mare de rezultate teoretice și experimentale privind difuzarea și arderea omogenă a hidrogenului și a combustibililor care conțin hidrogen în diverse arzătoare și camere de ardere, care nu fac parte din centralele electrice cu turbine cu gaz existente. Scopul acestei lucrări constă în analiza comparativă a caracteristicilor gazodinamice și de emisie ale arderii componentelor hidrogen-aer și metan-aer pe baza rezultatelor simulării numerice a unei camere de ardere convertibile a unei microcentrale electrice cu turbină cu gaz de 75 kW. Acest obiectiv este atins prin simularea numerică a combustiei prin difuzie a hidrogenului și a metanului cu aer într-o cameră de ardere convertibilă. Cel mai important rezultat al lucrării este obținerea izosuprafeței flăcării, ceea ce a permis obținerea condițiilor pentru o combustie stabilă sub forma criteriului Damköhler și a raportului dintre viteza de la mijlocul secțiunii și viteza de combustie turbulentă. Semnificația rezultatelor obținute constă în dezvoltarea ulterioară a metodologiei de conversie a instalațiilor de turbine cu gaz de clasa megawați la hidrogen și combustibili care conțin hidrogen.
  Cuvinte-cheie: energia hidrogenului, simulare numerică, conversia instalațiilor de turbine cu gaz, poziția stabilă a flăcării, caracteristici de combustie, recomandări pentru utilizarea hidrogenului.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.05
6 Eficiența funcționării CHPP în sistemele de alimentare cu căldură în timpul tranziției la programe de control scăzute și extinse
Autori: Suvorov D.M., Tatarinova N.V. Universitatea de Stat din Veatka Kirov, Federaţia Rusă
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este un studiu teoretic al eficienței alimentării cu energie termică dintr-o centrală de cogenerare-model bazat pe un model matematic al unei rețele de căldură reale și al consumatorilor reali de căldură cu o proporție mare de sarcină de alimentare cu apă caldă utilizând programe de temperatură extinse și reduse pentru controlul sarcinii termice, luând în considerare costurile energetice pentru acționarea pompelor de rețea. Acest obiectiv este atins prin rezolvarea următoarelor probleme: selectarea unei metode de calcul a diverselor grafice de reglare a alimentării cu energie termică din CET; realizarea graficilor normative, de temperatură redusă și extinsă și a graficelor consumului de apă din rețea; determinarea costurilor optime de energie și de răcire. Pentru a se obține cele mai importante rezultate, este necesar să se evidențieze analiza modificărilor indicatorilor de eficiență energetică și economică în trecerea de la programele tradiționale de control la programele de control al sarcinii reduse și extinse ale sistemului de alimentare cu căldură; în același timp, au fost relevate limitări ale parametrilor. Economiile totale de combustibil la CHPP în timpul trecerii de la programul inițial de temperatură de proiectare cu o temperatură maximă a apei din rețea de 150°C la programele cele mai eficiente programe ajunge la aproximativ 2%, ceea ce trebuie recunoscut ca fiind foarte important; în același timp, ținând cont de mica diferență de eficiență dintre graficele cu temperatura maximă a lichidului de răcire de 130°C și 110°C, acestea ar trebui recunoscute ca fiind aproape la fel de eficiente. Semnificația rezultatelor obținute constă în faptul că fac posibilă ajustarea programele de temperatură pentru reglarea sarcinii sezoniere a sistemelor de alimentare cu căldură existente și calcularea efectului energetic sub formă de economii de combustibil la CHPP în comparație cu lucrul lor cu graficului de temperatură de proiectare.
  Cuvinte-cheie: sistem de alimentare cu căldură, sarcină de încălzire, reglarea încălzirii, diagramă de temperatură, cogenerare, consum specific de combustibil echivalent, apă din rețea.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.06
7 Determinarea algoritmului optim pentru funcționarea sistemului hibrid de putere cu generator de reglare
Autori: Kuznețov N.P. Institutul de Energie Regenerabilă al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, Ucraina Universitatea Națională Tehnică „KPI I. Sikorsky”, Kiev, Ucraina Lâsenco О.V.
  Rezumat: Lucrarea este dedicată rezolvării problemei echilibrării puterii în sistemele locale de energie electrică cu surse regenerabile de energie. Scopul articolului este de a studia posibilitățile de prevenire a dezechilibrului cauzat de natura stocastică a SRE prin reglarea acumulării de energie electrică și a generatorului de rezervă. Subiectul cercetării îl reprezintă procesele aleatorii de generare și consum de energie. Scopul este atins prin construirea unui model matematic în care parametrii sistemului să fie formalizați și să permită alegerea opțiunilor optime. Modelul matematic folosește funcții aleatorii pentru a obține estimări statistice și este implementat ca modele secvențiale de generare și consum de energie ca proces aleator integrat. Ca date inițiale, au fost utilizate materiale de observații ale factorilor meteorologici din sudul Ucrainei timp de câțiva ani. Adecvarea modelelor este confirmată prin compararea indicatorilor simulați și reali pentru o serie de instalații de energie regenerabilă existente în Ucraina. Se stabilesc relații între parametrii mijloacelor de control și indicatorii pierderilor de energie sau de sarcină, caracteristicile bilanțului energetic sunt relevate la variarea capacităților bateriei și ale generatorului de rezervă. Abordarea propusă a făcut posibilă stabilirea prezenței parametrilor sistemului care reduc la minimum pierderile de energie și consumul, reduc probabilitatea dezechilibrului energetic și utilizează eficient puterea de rezervă. Estimările de mai sus sunt tipice pentru anumite condiții climatice și moduri de consum de energie și sunt de natură particulară. Semnificația lucrării constă în faptul că formularea propusă a problemei face posibilă adaptarea modelului matematic la diverse condiții, găsirea unor dependențe implicite între parametrii tehnici ai sistemului și indicatorii săi de performanță pentru a găsi soluții optime.
  Cuvinte-cheie: sistem local energetic, surse regenerabile de energie, baterie, generator, echilibru de putere.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.07
8 Predicția valorilor medii lunare ale debitelor râurilor folosind un model de învățare automată negeneralizat și transformarea spațiului de caracteristici (pe exemplul râului Vahș)
Autori: Matrenin P.V.1, Safaraliev M.H.2, Kirianova N.G.1, Sultonov Ș.M.3 1Universitatea Națională tehnică din Novosibirsc, Novosibirsc, Federația Rusă 2Universitatea Națională Federală, Ecaterinburg, Federația Rusă 3Universitatea Tehnică din Tadjikistan, Dușanbă, Tadjikistan
  Rezumat: În ultimul an, prețurile atât pentru purtătorii de energie cu hidrocarburi, cât și pentru materialele utilizate pentru producția de centrale solare și eoliene au crescut vertiginos, în plus, a existat o lipsă de energie electrică în sistemele energetice, cu o pondere mare a centralelor solare și eoliene din cauza condițiilor meteorologice anormale din anumite regiuni. Importanța hidroenergiei și a planificării pe termen lung (1–10 ani) pentru generarea hidrocentralelor existente este în creștere, ceea ce, la rândul său, necesită prognozarea valorilor medii lunare ale scurgerii râului. Scopul lucrării este de a reduce eroarea medie de prognoză pe termen lung a scurgerii râului Vakhsh (Republica Tadjikistan) pe baza observațiilor pe termen lung. Pentru atingerea scopului, a fost realizat un studiu al metodelor existente de predicție a debitelor râurilor în raport cu obiectul luat în considerare și a fost dezvoltat un nou model de transformare a spațiului caracteristicilor de intrare. Cele mai importante rezultatele sunt scăderea erorii medii de prognoză a scurgerii râului Vakhsh în comparație cu alte metode, realizată prin utilizarea spațiului de caracteristici logaritmice polinomiale și justificarea obținută din rezultatele experimentelor de calcul pentru necesitatea utilizării datelor pentru cel puțin 20 de ani pentru planificarea pe termen lung a exploatării hidrocentralelor și cascadelor hidrocentralelor. Semnificația rezultatelor constă în faptul că a fost propusă și verificată o nouă abordare a prognozării pe termen lung a debitului râurilor pe baza urmăririi datele pe termen lung, care nu necesită utilizarea prognozelor meteorologice pe termen lung, care nu sunt posibile de obținut cu exactitate pentru toate regiunile.
  Cuvinte-cheie: debit fluvial, energie hidroelectrică, prognoză pe termen lung, planificare a producției, învățare automată, Republica Tadjikistan, cascadă hidroelectrică.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.08
9 Energetică și cinetică a proceselor de dezhidratare a proceselor de dezhidratare a materiei prime vegetale
Autori: Burdo О.G.1, Terziev S.G.2, Burdo A.K.1, Sirotiuc I.V.1, Pilipenco Е.А.1, Akimov A.V.1, Molcianov M.Iu.1 1 Universitatea națională tehnologică din Odesa, Odesa, Ucraina 2SAP «Enny Foods», Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul lucrării este crearea echipamentelor eficiente din punct de vedere energetic pentru producerea produselor uscate de înaltă calitate din materiale vegetale și elaborarea unor baze fundamentale științifice și inginerești pentru proiectarea unor astfel de echipamente. Pentru a atinge acest obiectiv, a fost efectuată o analiză profun-dă a tendințelor de dezvoltare a teoriei și tehnologiei uscării. Este prezentat un grafic, pe baza căruia a fost elab-orat modelul A.V. Lykov, ținând cont de specificul formelor de legătură de umiditate P.A. Relegator. Sunt de-terminate problemele tehnologiilor moderne de uscare convectivă, sunt fundamentate motivele costurilor mari ale energiei în timpul funcționării acestora. Sunt propuse principiile reducerii costurilor energetice în dispozitivele inovatoare de deshidratare a alimentelor și a materialelor vegetale medicinale. Sunt fundamentate perspectivele dispozitivelor de tip electrodinamic pentru implementarea tehnologiei acțiunii energetice dirijate. Cel mai im-portant rezultat al lucrării este proiectarea modulului aparatului electrodinamic pentru deshidratarea alimentelor și a materialelor vegetale medicinale. Când câmpul electromagnetic a fost combinat cu procesul de filtrare, con-sumul specific de energie a fost de 1,9 MJ per 1 kg de umiditate îndepărtată; în procesele hibride, randamentul de suc a fost de 3,5 ori mai mare decât randamentul de abur. Pentru evaluarea eficienței dispozitivelor electro-dinamice a fost utilizat numărul de acțiuni energetice propus de autori. Acest număr a generalizat cu succes ba-zele datelor experimentale obținute în timpul deshidratării feliilor de legume în câmpuri cu infraroșu și microun-de. Semnificația lucrării constă în faptul că s-a dovedit practic conceptul științific al autorilor asupra posibil-ităților unei reduceri semnificative a costurilor energetice în timpul deshidratării materiilor prime în dispozitive inovatoare de tip electrodinamic.
  Cuvinte-cheie: dispozitive electrodinamice, tehnologii energetice, uscare, deshidratare, modelare matematică și experimentală, materiale alimentare și vegetale medicinale.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.09
10 Sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor tratate cu SHF
Autori: 1Popescu V., 2Tîrșu M., 3Țislinscaia N., 3Vișanu V., 3Balan M., 3Melenciuc M. 1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 2Institutul de Energetică 3Universitatea Tehnică a Moldovei Chișinău, Republica Moldova
  Rezumat: Scopul acestei lucrări constă în sporirea eficienței procesului de uscare a fructelor, prin tratarea cu SHF. Pentru atingerea scopului lucării, a fost elaborată o instalație experimentală pentru uscarea fructelor, cu aplicarea tratării cu SHF în mișcare rectilinie uniformă, în baza căreia au fost realizate cercetările. Eficiența procesului de uscare cu aplicarea instalației experimentale elaborate, a fost estimată pentru 3 tipuri de fructe: piersici, pere și mere. Au fost selectate pentru cercetare anume aceste tipuri de fructe, deoarece la momentul actual uscarea lor este problematică, iar ele prezintă un mare interes pentru consumatori și pentru multe întreprinderi din domeniul prelucrării și comecializării produselor agroalimentare. Rezultatele principale obținute privind aplicarea instalației experimentale sunt: creșterea vitezei procesului de uscare, micșorarea timpului de prelucrare termică, reducerea consumului de energie electrică, creșterea calității rondelelor de fructe uscate și micșorarea cheltuielilor de prelucrare. Mai mult decît atît, instalația este simplă din punct vedere constructiv, are cost redus și este ușor de utilizat. Totodată instalația permite automatizarea procesului de prelucrare în flux, cu monitorizarea riguroasă a parametrilor tehnologigi, iar pe durata cercetărilor a demonstrat un nivel înalt de siguranță în funcționare. Semnificația rezultatelor obținute constă în soluționarea la o serie de probleme actuale cu care se confruntă întreprinderile de prelucrare primară a produselor agroalimentare, prin eficientizarea procesului de uscare a fructelor în rondele, în baza tratarării cu SHF în mișcare rectilinie uniformă, preponderent cu reducerea costurilor de prelucrare tehnologică și creșterea calității rondelelor de fructe, pentru păstrare, comercializare și utilizare în alimentare.
  Cuvinte-cheie: uscarea fructelor, eficientizarea procesului, tratarea în mișcare rectilinie uniformă, instalație de uscare.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.10
11 Investigarea influenței radiațiilor electromagnetice puternice asupra sistemelor de antene de recepție cu dispozitive de protecție supraconductoare
Autori: Yeromina N.S.1, Kravcenko I.I. 2, Kurilov M.N. 3, Borysenko V.P. 1, Borysenko T.I. 1, Kuivliuk V.S.4, Kryvosheiev V.V.4, Pribyliev Y.B. 4, Gnusov Y.V. 5, Radchenko V.V. 5, Kaliakin S.V. 5 1 Universitatea Națională de Radio Electronică din Harkiv, Harkiv, Ucraina 2 Universitatea Națională a Forțelor Aeriene Ivan Kozhedub Harkiv, Harkiv, Ucraina 3 Academia Națională a Gărzii Naționale a Ucrainei, Harkiv, Ucraina 4 Universitatea Națională de Apărare din Ucraina, numită după Ivan Cherniakhovskyi, Kiev, Ucraina 5 Universitatea Națională de Afaceri Interne din Harkiv, Harkiv, Ucraina
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este cercetarea influenței radiațiilor electromagnetice puternice de durată foarte scurtă asupra dispozitivului de protecție supraconductor ca sarcină a circuitului antenă-alimentator al sistemelor radioelectronice utilizate în sistemele de monitorizare a suprafeței terestre în interesul agriculturii, geodeziei, cartografierii, monitorizării suprafeței terestre și oceanice, precum și a straturilor atmosferei, sistemelor de control la distanță în inginerie și în ramurile adiacente ale industriei. Scopul declarat este atins prin fundamentarea metodei de descriere a răspunsului unei antene arbitrare la radiația electromagnetică, utilizând răspunsul în frecvență al sistemului de antene. Cel mai semnificativ rezultat este abordarea propusă pentru determinarea relației dintre răspunsul unei antene arbitrare la influența radiației și caracteristicile sale în modul de radiație. Se arată că, în determinarea relației dorite, astfel de caracteristici ale sistemelor de antene sunt impedanța de intrare a antenei și diagrama de radiație normalizată complexă în modul de radiație la o frecvență arbitrară. Semnificația rezultatelor obținute constă în obținerea unor relații analitice pentru estimarea influenței radiației în cauză asupra dispozitivului de protecție care se află în stare supraconductoare, mixtă și în fază normală. Particularitatea rezultatelor obținute constă în posibilitatea de a lua în considerare gradul de coordonare a sistemului de antene cu dispozitivul de protecție bazat pe pelicula subțire supraconductoare și conversia energiei de radiație în energie de curenți induși, care constituie baza pentru selectarea și calculul structural al dispozitivelor de protecție a instalațiilor radioelectronice de influența radiațiilor electromagnetice puternice bazate pe linii de transmisie cu microbandă.
  Cuvinte-cheie: mijloace radio-electronice, radiații electromagnetice puternice, dispozitiv de protecție, sistem de antenă, peliculă subțire supraconductoare, stări de fază.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.11
12 Utilizarea aparatului matematic al automatelor celulare pentru rezolvarea problemei monitorizării obiectelor de infrastructură critică de către vehicule aeriene fără pilot
Autori: Cistov V., Zakharcenko I., Pavlenko V., Pavlenko M., Berdnik P., Timociko A., Kryzhevska K. Harkiv National Air Force University Ivan Kozhedub Harkiv, Ukraine
  Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a crește eficiența și de a reduce costurile economice în procesul de monitorizare a obiectelor de infrastructură critică de către un grup de obiecte în mișcare în diferite condiții prin utilizarea aparatului matematic al automatelor celulare. Scopul este atins prin reducerea la minimum a timpului de zbor al vehiculelor aeriene fără pilot, definirea și descrierea formală a procesului de monitorizare, determinarea numărului necesar de grupuri de monitorizare și menținerea nivelului de conștientizare cu privire la obiectele de observare. Construcția modelelor formale se bazează pe aparatul automatelor celulare, ceea ce face posibilă descrierea unor modele comportamentale complexe și implementarea mecanismelor naturale existente pentru rezolvarea unor astfel de probleme. Cele mai importante rezultate sunt o descriere formală a spațiului de soluționare a problemei, proprietățile obiectelor care interacționează, precum și strategiile elaborate pentru comportamentul unui automat celular, care face posibilă implementarea diferitelor modele comportamentale sau strategii pentru rezolvarea problemei, precum și pe măsură ce crește eficiența și calitatea problemei care se rezolvă. Semnificația rezultatelor obținute constă în posibilitatea rezolvării unei probleme complexe de optimizare multicriterială a găsirii rutei de deplasare a unui grup de vehicule aeriene fără pilot pentru monitorizarea obiectelor de infrastructură critică. Soluția acestei probleme va optimiza costurile economice ale monitorizării, va îmbunătăți eficiența și calitatea monitorizării și, de asemenea, va crește acoperirea obiectelor de monitorizare. Abordarea propusă pentru implementarea automatelor celulare va permite crearea unui sistem eficient de monitorizare a stării obiectelor de urmărire, care va minimiza numărul și compoziția grupurilor de monitorizare.
  Cuvinte-cheie: sistem de monitorizare, UAV, sistem de alimentare, automate celulare, optimizare, clustering.
DOI: https://doi.org/10.52254/1857-0070.2022.3-55.12
13 V.I. Olesciuk -75 de ani! Felicitările!
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost