Revista electronică
  
Home SiteMap
  ruen
  Problemele energeticii regionale

Revista electronică №3(35)2017

"PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE"

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICA
  Rezumat:
1 Caracteristicile transformatorului cu decalaj de fază, realizat conform schemei "poligon"
Autori: Kalinin L.P., Zaiţev D.A., Tîrşu M.S., Golub I.V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinau, Republica Moldova
  Rezumat: Obiectul studiului este instalaţia de rotire a fazei cu două transformatoare cu un diapazon de reglare a unghiului decalajului fazei , realizat conform schemei "poligon". Scopul lucrării constă în determinarea parametrilor regimului instalaţiei la reglarea unghiului decalajului de fază, utilizând dispozitivul cu tiristoare cu 10 pozizii, precum şi legea de comutaţie a acestora. S-a elaborat modelul instalaţiei cu efectuarea unui set de calcule pentru regimul de scurtcircuit, întru determinarea caracteristicilor energetice ale instalaţiei studiate. S-a efectuat o analiză comparativă a caracteristicilor tehnice ale instalaţiei cu transformatoare de reglare a decalajului de fază, cercetate anterior. Noutatea lucrării constă în elaborarea unei variante a schemei de realizare a instalaţiei de defazare cu două transformatoare în configuraţie de „poligon“, în care prin conectarea înfăşurării suplimentare a transformatorului de excitaţie în contrafază cu înfăşurarea secundară a transformatorului de regalare a unghiului decalajului de fază, are ca urmare reducerea valorii inducţiei în coloana transformatorului cu sporirea stabilităţii inducţiei fluxului magnetic în procesul de reglare a unghiului decalajului de fază. Analiza caracteristicilor obţinute prin calcul ale instalaţiei şi compararea lor cu caracteristicile altor soluţii de realizare ale instalaţiilor de acest tip, a confirmat eficienţa tehnică a variantei schemei propuse de realizare a instalaţiei. Soluţia tehnică propusă oferă o reducere a puterii instalate a echipamentului, ceea ce duce, la rândul său, la o sporire a indicatorilor privind dimensiunea şi masa instalaţiei, ce are impact şi asupra costului ei.
  Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, puterea calculată a instalaţiei.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188531
2 Stabilizarea parametrilor de tensiune ale generatorului asincron, excitat de către invertorul de tensiune
Autori: Padalco D.A. Universitatea politehnică naţională de cercetare din Tomsc Tomsc, Federaţia Rusă
  Rezumat: Se prezinte particularităţile funcţionării unui generator asincron. Sunt investigate metodele de stabilizare a parametrilor ai generator asincron (AG) sub excitaţia de către invertor. Studiul a fost realizat cu ajutorul de descrierea matematică şi simularea în mediul de pachete de programe MatLab Simulink. Analiza cauzelor de deviere a amplitudinii şi frecvenţei tensiunii generate în cazul când schimbă caracter şi ampitudinea sarcinii. Reieşind din caracterul rezonanţei parametrice de autoexcitatie a AG este introdusă expresie, care permite de a estima valoarea capacităţii condensatorului, necesară pentru menţinerea procesului de generare în funcţie de viteza de rotor al maşinii electrice şi de tip şi valoarea amplitudinei sarcinii. Pe baza studiilor efectuate, sa confirmat că este posibilă stabilizarea parametrilor tensiunii generate de AG prin menţinerea inductanţei conturului de magnetizare la un nivel constant.
  Cuvinte-cheie: generatorul asincron, excitarea invertorului, stabilizarea parametrilor de tensiune, modelarea matematică, rezonanţa parametrică, procesul de auto-excitaţie.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188531
3 Transformator electronic de putere pentru rețelele de distribuție a energiei electrice
Autori: Ermuraсhi Iu.V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Micșorarea pierderilor în rețelele electrice de distribuție constituie o problemă actuală tehnică și cu aspecte sociale și de mediu. Ca soluție promițătoare se poate examina distribuție directă din rețeaua de medie tensiune a energiei electrice cu utilizarea echipamentelor noi bazate pe utilizarea electronicii de putere. Scopul lucrării constă în propunerea și argumentarea unei soluții tehnice inovative de realizare a transformatoarelor electronice (Solid State Transformer - SST) întru micșorarea numărului treptelor de transformare a energiei în comparare cu soluțiile cunoscute, simplificarea topologiei schemei funcționale cu micșorarea costurilor de producere și a pierderilor de energie în transformatoarele utilizate în rețelele electrice de distribuție. Se propune soluția de simplificare a topologiei transformatorului electronic de tip AC/AC cu micșorarea numărului de componente electronice pasive (rezistoare, bobine de inductanță, condensatoare) și active (tranzistore). Pentru tranzistoarele invertorului transformatorului SST se asigură regimul de comutație ușoară, utilizând în acest scop inductanța fluxului magnetic de scăpări a transformatorului de frecvență înaltă. Testărilor mostrei de laborator au confirmat funcționalitatea schemei propuse și posibilitatea realizării modului de comutare al cheilor electronice la trecerea curentului prin zero (regimul ZCS) cu micșorarea pierderilor de energie. În convertorul propus se foloseşte un singur transformator de frecvenţă înaltă cu o realizarea constructivă simplificată cu două înfăşurări, ce asigură micşorarea masei și costului de confecţionare al transformatorului. Micşorarea costului de confecţionare al convertorului se datorează de asemenea şi micşorării numărului de legături dintre elementele funcţionale. S-a confecționat și testat robustețea mostrei de laborator a transformatorului SST 10/0.22 kV cu puterea de 20 kW.
  Cuvinte-cheie: transformator electronic, chei electronice, modul de comutare ZCS, stabilizarea tensiunii de ieșire, coeficient de distorsiune.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188781
4 TERMOENERGETICA
  Rezumat:
5 Soluţii optime de distribuţie sarcinei între unităţile de putere a unei centralei electrice cu termoficare
Autori: Şchinnikov P.A., Borush O.V., Zykov S.V., Mikhaylenko A.I. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: În lucrare se prezintă principalele prevederi ale metodei de optimizare a distribuţiei sarcinilor între agregatele unei centrale termice şi centrale electrice combinate, pe baza divizării unităţii de putere în părţi funcţionale şi a aplicării unei metode de diferenţiere-exergie. Abordarea prezentată ne permite să determinăm fluxurile de exergie pentru orice secţiune a unităţii de putere în cauză, ce este importantă în determinarea exergiei cu eliberarea de căldură, şi este aplicată mai întâi la soluţionarea problemei optimizării regimului. Utilizarea funcţiei exergie permite evitarea soluţionării problemei de alocare separată a cheltuielilor pentru combustibil pe fiecare tip de produs, ceea ce este important pentru optimizare. Se formulează criteriul de optimizare, parametrii şi limitele acestuia. Se demonstrează că efectul distribuirii optime a încărcăturii între unităţi poate fi de 1,5 ... 3%. Se demonsrează că, în cazul în care parametrii unităţilor de putere se abat de la valorile nominale, procedura de optimizare a sarcinilor face posibili indicatori mai buni decât funcţionarea centralei electrice cu termoficare la parametrii nominali, dar cu încărcare proporţională a unităţilor de generare.
  Cuvinte-cheie: optimizare, exergie, criteriu, unitate de putere, distribuţie, sarcină.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188781
6 Arderea combustibilului solid într-un cuptor cu turbionare cu fluxuri contra-turbionare
Autori: 1Rediko A.A., 2Rediko I.A., 1Rediko A.F. 1Catedra de furnizare a căldură şi gazelor, ventilaţie şi de utilizare a resurselor energetice termice secundare, Kcharkov Universitatea Naţională de Construcţii şi Arhitectură Kharkov, Ucraina 2Catedra de exploatare a sistemelor de gaze şi încălzire Kharkiv Universitatea Naţională de Economie Municipală. AM Beketov Kharkov, Ucraina
  Rezumat: Tehnologia cu ciclon-vortex de ardere a combustibilului solid permite reducerea volumului de combustie al centralei, dimensiunile si masa acesteia. Amestecarea intensă a particulelor de combustibil şi a aerului într-un flux turbionar asigură transferul intensiv de masă şi căldură şi arderea eficientă a combustibilului. Utilizarea tehnologiei cu ciclon-vortex face posibilă poziţionarea preîncălzitoarelor în volumul cazanelor. Această tehnologie pentru arderea combustibililor solizi nu a fost studiată în mod adecvat. Scopul lucrării este acela de a studia cu metode numerice procesele de ardere a turbei pulverizate într-un cuptor cu turbionare cilindrică cu fluxuri contra-turbionare. Se prezintă rezultatele simulării pe calculator a proceselor de incinerare a turbării cu pulbere solidă cu conţinut scăzut de calciu, cu un conţinut de umiditate de 40%, conţinutul de cenuşă de 6% şi o valoare calorică superioară Qsp= 12,3 MJ / kg. S-au determinat câmpurile de distribuţie a temperaturii, a vitezei gazelor şi a particulelor în volum şi la ieşirea din cuptor. Distribuţia tridimensională a temperaturii în camera de combustie indică arderea la temperaturi înalte a particulelor de turbă, la temperaturi de peste 1700 ° C cu îndepărtarea cenuşii cu lichide în partea de jos a cuptorului. S-a constatat, că atunci când cuptorul este răcit, nu este asigurată arderea completă a combustibilului. Rezultatele unui studiu numeric au arătat, că diametrul particulelor de turbă afectează procesul de combustie: particulele de cocs cu un diametru iniţial de 25 μm până la 250 μm ard la nivel de 96%.
  Cuvinte-cheie: simulare numerică, procese de ardere, combustibil solid, focar al cazanului.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188787
7 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
  Rezumat:
8 Creșterea gradului de integrare a centralelor eoliene în sistemul energetic prin utilizarea modelelor matematice de prognoză a vântului și a consumului de energie la operatorul de sistem
Autori: Manusov V.Z., Kholdonov A.A., Boiko K.N., Khaldarov Sh.K. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federația Rusă
  Rezumat: Implementarea pe scară largă a centralelor electrice eoliene (CEE) în sistemul energetic generează diverse dificultăți în funcționarea operatorilor de sistem. În primul rând, acest fapt este condiționat de natura imprevizibilă și volatilă a vitezei vântului și a puterii generate. Având în vedere acești factori, o astfel de sursă de energie electrică trebuie să fie conectată la un sistem electric rigid, pentru a evita efectele negative asupra stabilității sistemului electroenergetic și calității energiei electrice. În practică, vedem situația opusă, când parcurile eoliene sunt conectate la porțiuni de rețea cu tensiunea relative joasă, de exemplu la liniile rețelelor de distribuție. În astfel de rețele, în care infrastructura energetică nu dispune de rezerve suficiente pentru a permite fluctuații puternice în capacitatea de generare ale parcurilor eoliene, se pierde posibilitatea utilizării unor astfel de surse de energie. Cu toate acestea, în ciuda faptului că energia generată de parcul eolian nu este reglementată de operatorul de sistem, previzionarea exactă a vitezei vântului și puterii turbinelor eoliene, precum și a sarcinii electrice ar putea rezolva această problemă, contribuind astfel semnificativ la îmbunătățirea fiabilității sistemelor de alimentare cu energie electrică. Pentru a prognoza viteza vântului și sarcina electrică, se propune utilizarea metodei autoregresiei bazate pe conceptul de sisteme fuzzy, care este recunoscut ca un instrument de modelare destul de convenabil, în absența ipotezelor a priori cu privire la structura modelului. Ca sisteme de reguli, sa folosit modelul Takagi-Sugeno. La divizarea domeniului factorilor de intrare, s-au folosit funcții trapezoidale de membru. Pentru a estima precizia soluțiilor obținute în lucrare s-a utilizat deviația medie față de valoarea reală. Pentru a îmbunătăți calitatea prognozei, a fost utilizată analiza datelor wavelet. Experimentul computațional a fost realizat pe date reale obținute cu utilizarea turnului meteorologic de pe teritoriul primului parc eolian de 45 MW, în apropierea orașului Yermantau, în partea de nord a Republicii Kazahstan. Pentru executarea experimentului de calcul, s-a elaborat software-ul corespunzător.
  Cuvinte-cheie: autoregresie, sistem fuzzy, model de regresie, metoda cu cele mai mici pătrate, model Takagi-Sugeno, analiză wavelet-date, pierderi, eroare rădăcină medie-pătrată.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188789
9 Calificarea producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă pentru accesarea schemei de sprijin prin certificate verzi
Autori: Atănăsoae P., Pentiuc R. D. Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava Suceava, România
  Rezumat: Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă este o prioritate în Uniunea Europeană, având în vedere beneficiile potenţiale ale cogenerării din punct de vedere al economisirii energiei primare, al evitării pierderilor în reţele şi al reducerii emisiilor, în special a gazelor cu efect de seră. În lucrare se prezintă modalitatea de determinare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă pentru accesarea schemei de sprijjin prin certificate verzi. Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării se bazează pe cererea de energie termică utilă şi economia de energie primară în comparaţie cu producerea separată a energiei electrice şi a căldurii. Este analizată o instalaţie de cogenerare cu tehnologie ORC şi combustibil biomasă cu caracteristicile tehnice nominale 1,3 MW (putere electrică) şi 5,4 MW (putere termică). Se propune un algoritm de determinare a energiei termice utile ţinând cont de particularităţile instalaţiei de cogenerare analizate.
  Cuvinte-cheie: centrale de cogenerare, ciclu Rankine organic, scheme de sprijin, certificate verzi, cogenerare de înaltă eficienţă, biomasă, surse regenerabile de energie.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188795
10 Elaborarea şi analiză comparativă ecologicî şi energtică a schemelor de compresie de vapori şi solare de absorbţie ale sistemelor de climatizare
Autori: Doroşenco A.V., Antonova A.R., Ivanova L.V. Institutul de Cercetări şi de educaţie în domeniul tehnicii frigorifive, criotehnologie şi Eco-Energeticii, Odesa, Academia Naţională de Tehnologii Alimentare, Odesa, Ucraina
  Rezumat: Scopul investigaţiei: elaborarea de noi soluţii de realizare pentru sistemele alternative de refrigerare bazate pe utilizarea ciclului deschis de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea soluţiei absorbante, stimarea caracteristicilor energetice şi de mediu ale sistemelor elaborate, obţinerea de date experimentale pentru estimarea performanţelor posibile ale sistemelor solare propuse. S-au elaborat principii noi de realizare constructivă a a echipamentelor cu amplasarea în patul aglomerat al duzei mobile a elementelor de schimb de căldură, care permite auto-curăţarea suprafeţelor de lucru şi a pereţilor corpului TMA. Această soluţie la utilizarea aerului exterior şi a soluţiilor de absorbenţi, prezintă condiţie extrem de importantă pentru asigurarea robusteţii sistemelor solare realizate cu componente absorbante. A fost elaborat un absorber cu răcire prin evaporare internă, ceea ce face posibilă îmbunătăţirea designului unui sistem alternativ de răcire. În comparaţie cu sistemele tradiţionale de compresie a vaporilor, sistemele solare elaborate oferă o reducere semnificativă a consumului de energie, utilizarea lor duce la o reducere a epuizării resurselor naturale şi într-o măsură mai mică afectează schimbările climatice globale.
  Cuvinte-cheie: sisteme solare, dezumidificare, sistem de transfer de masă şi de căldură, absorbţie, desorbţie, răcire prin evaporare.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188799
11 Construirea unei infrastructuri grid inteligente holonomice în conceptul de reţea inteligentă cu un flux de energie bidirecţional
Autori: Manusov V.Z, Khasanzoda H. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: În lucrarea se examinează regimurile de funcţionare a unei reţele bazate pe conceptul de reţea inteligentă, cu o funcţie de flux bidirecţional al energiei, atât din reţeaua electrică centralizată, cât şi din propriile surse de generare distribuite. În acest sens, a fost introdusă noţiunea de consumator cu capacitate proprie de generare. Pentru a construi o reţea inteligentă, se foloseşte o structură holonomică bazată pe un set de holoni (subsisteme). Structura holonomică presupune subsisteme de natură diferită, situate la niveluri diferite de agregare, interconectate pentru a forma o ierarhie a holonilor autoreglaţionaţi, numiţi holarhii. Conform opiniilor lui A. Koestler (A. Koestler), holonii sunt simultan sunt atât structură integră, cât şi structură parte. Ele sunt în principiu autonome, ceea ce le permite să-şi asigure existenţa în mod independent. Fluxul de energie bidirecţional pentru structura holonomică presupune posibilitatea generării şi acumulării de energie datorită structurii interne a consumatorului electric. S-au examinat infrastructura unei reţele inteligente şi aplicaţiile acesteia. Se propune un model matematic al consumului de energie electrică bilaterală de către un consumator cu capacităţi proprii de generare, luând în considerare tarifele şi preţurile. Aceasta vă permite să se regleze flexibil fluxul de energie şi să se aplatizeze curba de sarcină.
  Cuvinte-cheie: reţea inteligentă, Smart Grid, holon, holargie, surse regenerabile, flux de energie bidirecţional, stocare energie.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188801
12 Sisteme de urmărire pentru orientarea panourilor solare şi optimizarea poziţionării acestora utilizând platforme cu trei coordonate
Autori: Cealbas O.H. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
  Rezumat: Eficienţa instalaţiilor fotovoltaice cu poziţionare fixată este cu 40-45% mai mică în comparare cu cu varianta de orientare pe două axe. Eficienţa energetică de conversie este afectată şi de alţi factori, cum ar fi, umbrirea suprafeţelor active a panourilor PV de alte panouri amplasate în apropiere. Ca o soluţie competitivă privind diminuarea influenţei factorului de umbrire se prezintă majorarea distanţelor dintre rândurile de montare a modulelor PV. Distanţele dintre axele platformelor, în funcţie de latitudine, ating 2,5 - 4 dimensiuni globale ale panourilor, iar raportul de densitate (raportul dintre suprafaţa panoului şi suprafaţa parcelei) nu depăşeşte 0,2. Scopul acestei lucrări constă în elaborarea unei metode numerice pentru rezolvarea problemei de optimizare a controlului mişcării unui complex de platforme şi unei scheme cinematice raţionale pentru asigurarea poziţionării dirijate pe trei coordonate a platformei şi micşorarea gradului de umbrire a modulelor PV la montarea lor pe suprafeţe cu aria limitată. În condiţii spaţiale fenomenul de umbrire conduce la creşterea forţelor mecanice de tensionare în elementele modulelor PV ce poate conduce la distrugerea modulelor şi refuzul sistemului de alimentare. Dirijarea pe trei coordonate poate asigura micşorarea suprafeţei ocupate de panourile solare de circa 3 ori în comparare cu soluţiile utilizate în prezent şi creşterea densităţii de amplasare a modulelor de la 0.2 până la 0.6.
  Cuvinte-cheie: sisteme de urmărire pentru instalaţii solare, poziţionarea sistemului de control al panourilor solare, metode de optimizare si algoritmi.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188805
13 ECONOMICA ENERGETICII
  Rezumat:
14 Dezvoltarea unui model pentru determinarea nivelului efectiv al cheltuielilor controlate ale companiilor electrice din Siberia
Autori: Cernov S.S., Colkova N.A. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Federaţia Rusă
  Rezumat: Businessul din domeniul reţelelor electrice al Rusiei se referă la domeniul activităţile de monopol natural, în privinţa cărora se aplică diferite metode de reglementare de stat, inclusiv în problematica formării tarifelor. În prezent, există o anumită disonanţă în domeniul reglementării tarifare, care constă în supraevaluarea tarifelor pentru unele companii electrice şi subestimarea acestora pentru alt companii, ceea ce nu permite formarea bazei financiare pentru dezvoltarea durabilă a businessului din domeniul reţelelor electrice. Practica internaţională de rezolvare a acestei probleme este de a efectua o analiză comparativă a costului companiilor electrice din domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice (benchmarking). Pe baza rezultatelor obţinute, companiile sunt clasificate după semnul de eficienţă şi ineficienţă, fiind determinat indicatorul ţintă al creşterii eficienţei fiecărei organizaţii, care trebuie atins într-o anumită perioadă. După ce s-a studiat experienţa din ţările de peste hotare şi s-au analizat opt indicatori de funcţionare a activelor de producţie ale 51 de companii de electricitate din Siberia pentru perioada anilor 2014-2016, a fost posibil să se formeze un model pentru estimarea nivelului de eficacitate al cheltuielilor controlate. În lucrare se prezintă principalele modele de benchmarking al ţărilor străine care sunt utilizate în reglementarea activităţilor organizaţiilor ce activează în domeniul reţele electrice şi a fost elaborat un model pentru estimarea nivelului de eficacitate al costurilor controlate ale companiilor electrice din Siberia.
  Cuvinte-cheie: companie de distribuţie a energiei electrice, reglementare tarifară, benchmarking, eficienţă de tip X, costurile companiilor electrice de distribuţie.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188807
15 Scenariu de abordare a planificării activităţilor de producţie pentru o întreprindere cu tip de producţie discret (de exemplu, industria maşinilor electrice)
Autori: Krylova E.V. Universitatea Tehnică de Stat din Novosibirsk Novosibirsk, Rusian Federation
  Rezumat: În condiţiile instabilităţii globale a relaţiilor economice, succesul întreprinderilor de construcţie a maşinilor şi echipamentelor electrice depinde în mare măsură de capacitatea acestora de a răspunde rapid şi flexibil la provocările mediului extern. Pentru a crea premisele şi condiţiile pentru această abilitate, aceste întreprinderi optează pentru planificarea activităţilor de producţie utilizând o abordare probabilistică bazată pe previziuni care pot să nu se confirmate. Organizaţiile, care conştientizează necesitatea promovării a unei politici cât se poate de eficientă ân domeniul planificării, se confruntă cu provocarea de a se lua în considerare pe deplin factorii interni şi externi, precum şi de necesitatea accelerării realizării procedurilor decizionale şi de reglementare ca răspuns la schimbările din mediul economic. Practica internaţională de soluţionare a acestei probleme se reduce în principiu la analiza calitativă, în timp ce estimările cantitative ale influenţei principalilor parametri de control ai unei întreprinderi nu este utilizate în majoritatea cazurilor în practică, deoarece nu există o abordare sistematică unică în ceea ce priveşte planificarea activităţilor de producţie. Bazându-ne pe studiul experienţei străine, s-au elaborat prevederile metodologice ale abordării scenariului de planificare a activităţii de producţie prin utilizarea modelării economice şi matematice a preţurilor de producţie la întreprinderile de construcţii de maşini electrice, care sunt rezonabil de aplicat în interacţiune cu problema elaborării programului de producţie al întreprinderii. Această metodă va permite soluţionarea iterativă a problemelor planificării în modalitatea "în timp real", luând în considerare maximizarea profitului, formarea preţurilor producătorilor, distribuirea costurilor indirecte pe tipuri de produse şi efectuarea costurilor pe tipuri de produse, precum şi asigurarea unei relaţii funcţionale între factorii şi indicatorii de performanţă.
  Cuvinte-cheie: planificare, activitate de producţie, întreprindere, factor de incertitudine, durabilitate, scenariu, program de producţie, modelare economică şi matematică, prognoză, efect economic.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1188809
16 CORIGENDUM
  Rezumat:
  Cuvinte-cheie: corigendum
DOI: 10.5281/zenodo.1188811
 
  2006 (c) Copyright. Institutul de Energetica | LeadHost